Kontrole obiektów budowlanych

Kontrole obiektów budowlanych

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Regulacje dotyczące kontroli obiektów budowlanych oraz utrzymania obiektów regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku/budowli, czy też obiektu małej architektury. Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.

W zależności od przedmiotu kontroli, kontrole okresowe mogą być przeprowadzane:

  1. co najmniej raz w roku,
  2. co najmniej raz na 5 lat,
  3. co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Ad. 1.

Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca zobowiązany jest przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Ad. 2.

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę obiektu budowlanego, polegającą na sprawdzeniu jego stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Kontrola ta winna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Ad. 3.

Co najmniej dwa razy do roku należy dokonywać kontroli obiektów budowlanych w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku w odniesieniu do dwóch rodzajów obiektów:

  1. budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² (bez względu na powierzchnię dachu).
  2. innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

Osoba wykonująca kontrolę „półroczną” zobowiązana jest bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Skomentuj