Kontrole obiektów budowlanych

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Regulacje dotyczące kontroli obiektów budowlanych oraz utrzymania obiektów regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku/budowli, czy też obiektu małej architektury. Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.

W zależności od przedmiotu kontroli, kontrole okresowe mogą być przeprowadzane:

 1. co najmniej raz w roku,
 2. co najmniej raz na 5 lat,
 3. co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Ad. 1.

Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca zobowiązany jest przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Ad. 2.

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę obiektu budowlanego, polegającą na sprawdzeniu jego stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Kontrola ta winna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Ad. 3.

Co najmniej dwa razy do roku należy dokonywać kontroli obiektów budowlanych w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku w odniesieniu do dwóch rodzajów obiektów:

 1. budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² (bez względu na powierzchnię dachu).
 2. innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

Osoba wykonująca kontrolę „półroczną” zobowiązana jest bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

 1. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
 2. jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
 3. jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
 4. powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Z uwagi na zbieganie się ze sobą terminów kontroli, należy przyjąć następujące zasady:

 1. przeprowadzenie na obiekcie wielopowierzchniowym kontroli półrocznych (w ustawowo przewidzianych terminach) zwalnia z obowiązku dokonania przeglądu rocznego. Nie jest zatem wymagana realizacja dodatkowej kontroli rocznej,
 2. w przypadku przeprowadzania na obiekcie budowlanym w danym roku przeglądu 5-letniego z racji przypadającego terminu takiej kontroli, właściciel lub zarządca obiektu zwolniony jest z obowiązku wykonywania kontroli rocznej,
 3. w obiektach wielkopowierzchniowych wykonanie, w jednym z dwóch ustawowych terminów – przeglądu 5-letniego, zwalnia z obowiązku wykonania w tym okresie przeglądu półrocznego. Należy jednak mieć na uwadze, że wykonanie przeglądu 5-letniego przykładowo w terminie do 31 maja danego roku, nie zwalnia z obowiązku wykonania drugiego przeglądu w terminie do 30 listopada.

Z racji zbliżającego się upływu terminu obowiązku wykonania do 30 listopada kontroli okresowej wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Treść komunikatu tutaj.

Skomentuj