Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. 10.03.2015.

Uchwała w sprawie Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017

„Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017” (KPDZ) będzie służył wytyczaniu kierunków polityk państwa w dziedzinie rynku pracy, dotyczących szczególnie: promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Celem głównym wskazanym w dokumencie jest wzrost wskaźnika zatrudnienia do 68,1 proc. W 2017 r. dla osób w wieku 20-64 lat. Jego osiągnięcie wymaga zmniejszenia stopy bezrobocia ogółem i zwiększenia aktywności zawodowej.

W KPDZ przyjęto dwa priorytety: zwiększenie efektywności zarządzania rynkiem pracy w celu wsparcia wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy.

W ramach pierwszego priorytetu będą realizowane takie m.in. zadania:

— wspieranie młodych na rynku pracy (chodzi o osoby w wieku 15-24 lat, w tym zwłaszcza pozostające jednocześnie poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem, czyli tzw. NEET; wsparciem objęte będzie ok. 4,5 tys. osób);

— doskonalenie działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego i jego promocja wśród pracodawców;

— wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w monitorowaniu zawodów, nadwyżkowych i deficytowych, z pomocą specjalnego narzędzia informatycznego;

— wspieranie przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu ograniczeń w eksporcie towarów do innych krajów (chodzi o ochronę zatrudnienia w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej wskutek spadku obrotów);

— doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia (chodzi m.in. o wykorzystywanie tzw. profilowania pomocy przez urzędy pracy, czyli dostosowanie jej do potrzeb bezrobotnych);

— wdrażanie systemu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes” (chodzi o wspieranie przedsiębiorczości, w tym akademickiej);

— wspieranie tworzenia partnerstw na rzecz zatrudnienia na poziomie lokalnym (np. tworzenie i wsparcie działalności sieci współpracy międzysektorowej na rzecz aktywizacji młodych);

— sięganie po niewykorzystane zasoby na rynku pracy, czyli po biernych zawodowo i cudzoziemców (cudzoziemcy, objęci ochroną międzynarodową w Polsce, uzyskają pomoc w wejściu na rynek pracy przez udział w szkoleniach zawodowych, przewidziano również aktywizację zawodową rolników i ich domowników, w tym przez umożliwienie im zatrudnienia poza rolnictwem).

Skomentuj