Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzać w różny sposób, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.

Metody wskaźnikowe są metodami wieloparametrowymi i wielopoziomowymi. Ocenę ryzyka zawodowego ułatwiają takie parametry, jak: ekspozycja na zagrożenie, możliwość ochrony przed zagrożeniami, liczba osób narażonych. Wartościowanie ryzyka opiera się na obliczeniu wartości wskaźnika, który jest iloczynem wag parametrów. Wprowadzenie wielu poziomów dla szacowanych parametrów jak i wartości ryzyka powoduje, że ocena jest oceną pełniejszą i bardziej precyzyjną, a w konsekwencji łatwiejszą w zastosowaniu.

Metody grafów są metodami, w których szacowane są cztery parametry, natomiast pod względem liczby poziomów dla każdego z szacowanych parametrów są najbardziej zróż­nicowanymi metodami – od dwóch do pięciu poziomów. Przy małej liczbie poziomów łatwo jest oszacować parametry, ale ocena ryzyka będzie mało precyzyjna. W grafach są brane pod uwagę dodatkowe parametry, takie jak ekspozycja i możliwość zastosowania ochrony przed zagrożeniami; pozwala to na pełniejszą ocenę ryzyka. Jednak w skraj­nych przypadkach, przy najniższym i najwyższym poziomie szkód, te dodatkowe para­metry często są pomijane. Wartościowanie ryzyka sprowadza się do wyboru „ścieżki”, jest proste i nie wymaga żadnych obliczeń.

Dobierając metodę oceny ryzyka zawodowego należy wziąć pod uwagę:

  • jakie doświadczenie posiada osoba lub zespół dokonujący oceny ryzyka zawodowe­go oraz jakie mogą być skutki braku doświadczenia,
  • jakie informacje (parametry) opisują warunki środowiskowe panujące na stanowi­sku pracy,
  • czy te informacje są dostępne, przydatne i wiarygodne,
  • w jaki sposób przyjęte wartości parametrów ryzyka wpłyną na jego ocenę,
  • jakie wady ma wybrana metoda.

W skład zespołów oceniających ryzyko zawodowe powinny wchodzić osoby o dużym doświadczeniu zawodowym oraz wiedzy dotyczącej ocenianych stanowisk pracy, wy­stępujących na nich zagrożeń i ich skutków. Brak takiej wiedzy nie tylko może spowo­dować, że nie zostaną rozpoznane wszystkie istotne zagrożenia oraz skutki zdrowotne, ale również mogą wystąpić błędy przy szacowaniu ich parametrów, co w konsekwencji prowadzi do błędnej oceny ryzyka zawodowego. Bardzo pomocne jest, gdy w wybra­nej metodzie szacowanie parametrów ryzyka oparto nie tylko na opisie słownym, ale również na ocenach liczbowych – „wagach”. Przy braku doświadczenia należy unikać metod, w których istnieje możliwość dowolnej interpretacji wartości szacowanych pa­rametrów. Prowadzi to do manipulowania wynikiem oceny ryzyka.

Skomentuj