Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzać w różny sposób, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.

Oceniając ryzyko zawodowe najtrudniej jest oszacować prawdopodobieństwo zda­rzenia lub skutku zdarzenia. Przy szacowaniu prawdopodobieństwa należy wziąć pod uwagę historię wypadków, chorób zawodowych i wszystkie inne informacje o skutkach zdrowotnych w zakładzie pracy. Wybierając metodę należy sprawdzić, czy posiadamy potrzebne w tej metodzie informacje, np. ekspozycję, liczbę osób poszkodowanych, możliwość zastosowania środków ochrony, pomiary czynników szkodliwych i niebez­piecznych itp. Oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia lub skutku zdarzenia jest łatwiejsze w tych metodach, w których uwzględniany jest dodatkowy parametr, taki jak ekspozycja na zagrożenie, ale tylko w tym przypadku, kiedy posiadamy pełną informa­cję dotyczącą pracy w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych.

Jeżeli na stanowisku pracy występują zagrożenia mierzalnymi czynnikami szkodliwymi, oraz gdy posiadamy zmierzone ich wartości, najkorzystniej jest zastosować metodę oce­ny ryzyka zawodowego przedstawioną w normie PN-N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. W me­todzie tej szacowanie ryzyka następuje na podstawie zmierzonych wartości czynników na stanowisku pracy.

Bardziej obiektywną ocenę ryzyka uzyskuje się w metodach, w których do dyspozycji jest więcej parametrów, a każdy z parametrów opisuje wielopoziomowa skala (np. Risk Score, Grafy itp.). Bardziej precyzyjną ocenę ryzyka uzyskuje się również tymi metoda­mi, w których ryzyko jest wartościowane na więcej niż trzech poziomach. W metodach takich nie ma gwałtownego przejścia od poziomu „ryzyka akceptowalnego” do pozio­mu „ryzyka niedopuszczalnego”.

Nie ma metody idealnej, każda z nich ma swoje wady i zalety. Do wad metody można przede wszystkim zaliczyć: lakoniczny opis poziomów szacowanych parametrów, zbyt małą liczbę poziomów, brak wskazówek dotyczących działań profilaktycznych. Metody prezentowane w wielu publikacjach zostały opracowane przez ekspertów na podstawie badań statystycznych i obserwacji zdarzeń. Zawierają one, poza wiedzą, również osobi­ste poglądy eksperta na problemy ryzyka. Powoduje to, że wybrana metoda niekoniecz­nie jest najlepsza do oceny ryzyka w danym zakładzie.

Jeżeli szukasz programu komputerowego umożliwiającego wykonanie oceny ryzyka dla stanowisk pracy, koniecznie zapoznaj się z ofertą. Program pozwala sporządzać kompletną dokumentację z oceny ryzyka zawodowego. Zawiera przykładowe oceny ryzyka dla stanowisk często występujących w strukturach zakładów pracy.

Skomentuj