Książka kontroli maszyn i urządzeń

Książka kontroli maszyn i urządzeń

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz dla prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń należy przeprowadzać kontrole ich stanów technicznych. Wszystkie kontrole powinny być właściwie udokumentowane.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn zostały unormowane w przepisach:

  • rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozporządzenia MG z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy o dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób umożliwiający ich uruchomienie.

Natomiast przepisy rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy stanowią, że w przypadku, gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien podać maszyny:

  1. wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy,
  2. kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku lub w innym miejscu.

Pracodawca powinien także zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:

  1. okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje,
  2. specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:
  • prac modyfikacyjnych,
  • zjawisk przyrodniczych,
  • wydłużonego czasu postoju maszyny,
  • niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

Żadne z powyżej przedstawionych rozporządzeń nie określa formy i sposobu dokumentowania przeprowadzonych przeglądów, napraw i kontroli. Przykładem odpowiedniej dokumentacji może być tzw. książka kontroli maszyn i urządzeń.

Skomentuj