Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w firmie?

Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w firmie?

Pracodawca jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie oceny ryzyka zawodowego oraz o poinformowaniu pracowników o tym ryzyku, związanym z wykonywaną przez nich pracą.

Za ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie odpowiedzialny jest pracodawca. Nie ma on jednak obowiązku wykonywania tej oceny osobiście. Zatem kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie?

Najlepszą odpowiedzią na postawione wyżej pytanie  jest zapis zawarty w Polskiej Normie PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Z zapisu tego wynika, że ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza zespół (lub zespoły), w skład którego mogą wchodzić: pracodawca, pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę (w tym osoby kierujące pracownikami) lub/i eksperci spoza organizacji.

Wskazane jest, aby zespół zajmujący się oceną ryzyka, składał się z osób które:

  • znają i rozumieją zasady oceny ryzyka zawodowego,
  • mają wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach,
  • znają zasady stosowania środków ochrony zapobiegających zagrożeniom,
  • potrafią ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń.

Oprócz tego zespół powinien znać organizację zakładu, posiadać wiedzę na temat struktury zatrudnienia, stosowanych maszyn, urządzeń, procesów, technologii oraz materiałów. Osoby te powinny także posiadać kwalifikacje do przeprowadzenia konsultacji z innymi pracownikami i ekspertami zewnętrznymi oraz wykorzystywania ich wiedzy.

Do kierowania zespołem należy wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za planowanie i koordynowanie działań.

Może się również zdarzyć tak, że powołany zespół musi posiadać wiedzę o różnych specjalnościach. W takich przypadkach zalecane jest, aby osoby takie były powoływane do zespołu okresowo (np. gdy ocena ryzyka dotyczy danego wydziału, na którym znajdują się maszyny czy urządzenia stwarzające specyficzne zagrożenia) lub zasięgnięcie konsultacji.   

Jeżeli ocena ryzyka ma być wykonywana przez specjalistów z zewnątrz, to przed decyzją o  ich wyborze, pracodawca powinien skonsultować się z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz pracownikami służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Taką samą konsultację należy przeprowadzić po zakończeniu pracy specjalistów zewnętrznych, w celu omówienia wyników oceny i wydanych zaleceń.

Pracodawca w ramach swoich obowiązków powinien ocenić, czy osoby które będą wykonywać ocenę ryzyka posiadają odpowiednią wiedze i umiejętności, a jeśli jest to konieczne, zapewnić możliwość nabycia tej wiedzy. Wiedza ta może być przekazana w ramach szkolenia, przeprowadzonego we własnym zakresie lub zleconego specjalistom zewnętrznym.

Skomentuj