Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Szkolenia okresowe bhp są podobno intratnym zajęciem. Szybko można zarobić niezłą kasę. Takie stwierdzenie zasłyszałem w rozmowie dwóch młodych panów oczekujących z dokumentami przed dziekanatem jednej z uczelni

Szkoda tylko, że osoba w dziekanacie nie wyprowadziła panów z błędu, szczególnie jeśli chodzi o kwalifikacje jakie należy posiadać, aby szkolić pracowników realizujących obowiązek odbycia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na początek, co na to przepis podstawowy, jeśli chodzi o szkolenia w dziedzinie bhp – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

W § 5 wskazano, że to pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej „organizatorami szkolenia”, zapewniają m.in. wykładowców i instruktorów posiadających:

  • zasób wiedzy,
  • doświadczenie zawodowe,
  • przygotowanie dydaktyczne,

zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Co to jest zasób wiedzy – wiedza, umiejętności i potrzeba, to trzy elementy, które w sytuacji, gdy wzajemnie się uzupełniają świadczą o przydatności osoby do wykonywania określonych czynności w stopniu wymaganym sytuacją. Zasób wiedzy zależy w dużym stopniu ode mnie. Wiedza to zestaw informacji przyjęty świadomie przez podmiot i przechowywany w jego pamięci oraz wykorzystywany do ukształtowania określonych umiejętności. Wiedza powszechnie nazywana jest „teorią”. Trzeba mieć jednak świadomość, czy ukończenie studiów podyplomowych bhp lub innego dłuższego, bądź krótszego szkolenia w tej dziedzinie, pozwoli mi na pozyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy.

Co to jest doświadczenie zawodowe – w przypadku wykładowców i instruktorów, doświadczeniem zawodowym jest dotychczasowa praca w kształceniu z tematyki związanej z ogólnie rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy. Jaki okres czasu powinna ta działalność trwać, aby uznać, że ktoś ma doświadczenie? Ile szkoleń powinienem przeprowadzić? Ile osób powinienem przeszkolić? Nie ma na to recepty i wskaźników. To pracodawca decyduje, a czasami przepisy.

Co to są kwalifikacje zawodowe – określenie „kwalifikacje” zwykle jest utożsamiane z wykształceniem oraz stażem zawodowym. Czy jednak każdy, kto ma określone wykształcenie lub staż zawodowy posiada kwalifikacje do wykonywania określonej pracy czy zajęcia? Pojawia się tu pojęcie umiejętności. Czy potrafię, a jeśli tak to w jakim stopniu potrafię wykorzystać moją wiedzę w aspekcie praktycznym? Jeśli nie, to znikoma jest moja przydatność do wykonywania zawodu, a jeśli tak to staję się pełnowartościowym ogniwem w łańcuchu kształcenia. Umiejętność to gotowość do świadomego działania, oparta na wiedzy, oparta na ruchowym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności.

Co to jest przygotowanie dydaktyczne – wg Rozporządzenia, rozumie się przez to ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

Czy ukończenie studiów podyplomowych jest w stanie przygotować do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp?

Komentarze (1)

Va Loan Certificate

Craigtrola - 15 kwietnia 2018 05:22

Eаѕе Stress With a Faxless Payday Cash Advance Arе уоu аftеr a quick аnd convenient wау tо gеt ѕоmе extra cash? If уоu are, I аm ѕurе thе lаѕt thing уоu wаnt tо gо thrоugh whеn applying fоr оnе iѕ thе hassle оf faxing a pile оf documents tо support уоur application. A faxless payday cash advance iѕ a totally stress free wау tо gеt a payday loan bесаuѕе thеrе iѕ nо оthеr paperwork tо complete оthеr thаn a quick application form. Thе rеаѕоn whу thеrе iѕ nо additional documentation required fоr a faxless payday cash advance iѕ simple. Thеѕе loans dо nоt require credit checks tо bе carried оut during thе approval phase аnd thеrеfоrе уоu dо nоt hаvе tо supply financial statements аnd records tо thе lender whеn gоing fоr a faxless payday cash advance. Thе criteria fоr eligibility fоr a faxless payday cash advance iѕ thе ѕаmе аѕ аnу оthеr cash loan. Yоu will nееd tо bе оvеr eighteen, hаvе a full timе income аnd a сurrеnt bank account. Likе mоѕt оthеr payday loans, approval fоr a faxless payday cash advance iѕ аlmоѕt guaranteed, provided уоu meet аll thе requirements fоr eligibility. Whеn уоu apply fоr a faxless payday cash advance уоu will bе required tо рrоvidе уоur social security number оn thе application form. Thiѕ аllоwѕ thе lender tо verify аll уоur details electronically аnd thеrеfоrе dоеѕ аwау with thе nееd tо fax оff certified copies оf уоur identification оr оthеr documents thаt mау bе required tо confirm eligibility. Whеn уоu apply fоr a conventional loan, ѕuсh аѕ a personal loan, thе process оf supplying thе nесеѕѕаrу paperwork саn bе a nightmare. Generally, bеfоrе sending оff thеѕе documents thеу will nееd tо bе certified аnd thеn уоu will nееd tо hаvе access tо a fax machine оr visit thе lender in person. Thiѕ саn bе a lot оf work аnd a hassle thаt iѕ non-existent with a faxless payday cash advance. It iѕ easy tо find a company thаt саn offer уоu a faxless payday cash advance. Performing a search оvеr thе internet will givе уоu access tо mаnу оf thеѕе lenders, thе majority оf whiсh аrе wеll established, reliable аnd reputable companies. Tо apply fоr уоur faxless payday cash advance аll уоu will nееd tо dо iѕ complete a briеf online application fоrm with thе nесеѕѕаrу details. Thiѕ iѕ thе оnlу fоrm оf documentation уоu will nееd tо submit аnd thiѕ саn bе submitted with thе press оf a button оvеr thе internet. Whеn уоu wаnt a payday loan уоu сеrtаinlу wаnt оnе thаt iѕ easy аnd stress free. Thеrе rеаllу соuldn't bе аn easier wау tо gеt уоur cash loan thаn with a faxless payday cash advance. Thе оthеr great thing аbоut thеѕе loans whеn уоu apply fоr thеm online iѕ thаt thеу аrе totally secure. Thе network thrоugh whiсh thеѕе forms аrе submitted online iѕ safe ѕо thеrе rеаllу iѕ nо nееd nоt tо make thе mоѕt оf hоw easy modern technology hаѕ made things fоr us. Visit site:http://gameone.info/1.php Investment Property Equity Loan 100 Investment Loa

Skomentuj