Kto musi sam zadbać o profilaktyczną opiekę zdrowotną?

Niektórzy z nas muszą sami zadbać o opiekę ze strony służby medycyny pracy. Dotyczy to określonych grup osób, które samodzielnie składają w wybranej podstawowej jednostce służby medycyny pracy.

Dotyczy to określonych grup osób, które samodzielnie składają w wybranej podstawowej jednostce służby medycyny pracy wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną. Chodzi tu o prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i z nimi współpracujących, ale także o osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (wyjątkiem są tu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nakładczą).

Kolejne grupy stanowią rolnicy indywidualni i pracujący z nimi domownicy oraz członkowie spółdzielni produkcji rolnej, jak również byli pracownicy i osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz ci, którzy pełnili służbę (np. policjanci).

Wszyscy wymienieni wnioskują o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowo sporządzony wniosek musi zawierać następujące dane:

  • imię, nazwisko, adres miejsca pracy i numer PESEL, a w przypadku osoby niemającej numeru PESEL – nazwę oraz numer dokumentu tożsamości (np. paszportu),
  • imię, nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej i numer REGON – odnośnie do prowadzącego działalność gospodarczą,
  • określenie rodzaju wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej,
  • informacje o czynnikach szkodliwych w miejscu pracy lub wykonywania działalności gospodarczej.

Natomiast zakres i czas profilaktycznej opieki zdrowotnej osoba składająca wniosek ustala z lekarzem podstawowej jednostki służby medycyny pracy. Ten zaś, określając wspomniany zakres, zaleca wnioskującemu wykonywanie badań, które umożliwią możliwie wczesną diagnostykę ewentualnych chorób zawodowych.

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. Nr 113, poz. 758).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj