Kwalifikacje do obsługi lub konserwacji suwnic

Kwalifikacje do obsługi lub konserwacji suwnic

Osoby, które obsługują lub konserwują suwnice, są obowiązane posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

W celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic danej kategorii należy zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego.

1 czerwca 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o dozorze technicznym dotyczące obszaru wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych. W tym dniu zaczęły również obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużenia okresu ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 1. W treści nowego rozporządzenia znajdują się zmiany dotyczące:
 • wyznaczania nowego terminu egzaminu,
 • zwrotu opłat,
 • przedłużania okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego,
 • egzaminu teoretycznego w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej).

Od 1 czerwca 2019 r. organy właściwych jednostek dozoru technicznego wydają wyłącznie terminowe zaświadczenia kwalifikacyjne.  Terminy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku 3 ww. rozporządzenia.

Rodzaje suwnic, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym to:

 1. kategorie do obsługi
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (ważność 10 lat),
 • suwnice, wciągniki i wciągarki  ogólnego i specjalnego przeznaczenia (ważność 5 lat).
 1. kategorie do konserwacji
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (ważność 5 lat),
 • suwnice, wciągniki i wciągarki  ogólnego i specjalnego przeznaczenia (ważność 5 lat).

Dotychczasowe zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane na czas nieokreślony zachowują ważność przez 5 lat od daty jego wydania. Dotyczy to także zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed 1 czerwca 2019 r.

 1. Zmiany nastąpiły także w zakresie zawieszania i cofania zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego może tylko cofnąć zaświadczenie kwalifikacyjne po spełnieniu przesłanek ustawowych. Nie może zawieszać zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej ustawę o dozorze technicznym zawieszone zaświadczenie kwalifikacyjne, w odniesieniu do którego nie złożono wniosku o przeprowadzenie ponownego sprawdzenia kwalifikacji przed 1 czerwca 2019 r. traci ważność po upływie roku od tego dnia. Dopuszcza się złożenie wniosku o przeprowadzenie ponownego sprawdzenia kwalifikacji i w takim przypadku do ponownego sprawdzenia kwalifikacji stosuje się przepisy, które obowiązywały przed wprowadzeniem zmian.

Skomentuj