Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych wywołuje przede wszystkim zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Ważne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym w magazynie, znajdującym się w pobliżu takich materiałów.

W magazynach, gdzie przechowywane są materiały niebezpieczne i łatwopalne istotne staje się zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

Organizując ochronę ppoż. w magazynie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • Zachowanie odpowiedniej odległości materiałów od grzejników i punktów świetlnych,
 • Zapewnienie wewnętrznych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
 • Wyposażenie pomieszczenia w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Zapewnienie odpowiedniej organizacji przestrzeni magazynowej, która umożliwi sprawną ewakuację pracowników na wypadek pożaru.

Miejsce magazynowania materiałów stwarzających w normalnych warunkach duże prawdopodobieństwo pojawienie się pożaru lub wybuchu, powinno spełniać szczegółowe wymagania dotyczące materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Materiałami niebezpiecznymi pożarowo są gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C i materiały:

 • wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • zapalające się samorzutnie na powietrzu,
 • wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
 • ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
 • mające skłonności do samozapalenia,
 • inne niż wymienione powyżej, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

Zasady przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo

Przy przechowywaniu lub używaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:

 1. Wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bądź zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
 2. Utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
 3. Przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość dobowego zapotrzebowania lub produkcji w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;
 4. Przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;
 5. Przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Ważne!

Zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo:

 • w pomieszczeniach piwniczych,
 • na poddaszach i strychach,
 • w obrębie klatek schodowych oraz korytarzy,
 • na tarasach, balkonach, loggiach,
 • w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Komentarze (1)

Oznakowanie

egs - 10 stycznia 2018 10:57

Budynki w których przechowywane są tego typu materiały powinny być dostosowane, spełniać pewne kryteria. Poza tym powinno być wdrożone oznakowanie. Obowiązkowo powinny być zastosowane uziemiacze. Dlaczego są tak istotne? M. in. tutaj zostało to lepiej opisane: https://www.egsystem-sklep.pl/uziemienie-co-musisz-wiedziec-przed-jego-zalozeniem-n-11.html

Skomentuj