Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych wywołuje przede wszystkim zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Ważne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym w magazynie, znajdującym się w pobliżu takich materiałów.

W magazynach, gdzie przechowywane są materiały niebezpieczne i łatwopalne istotne staje się zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

Organizując ochronę ppoż. w magazynie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • Zachowanie odpowiedniej odległości materiałów od grzejników i punktów świetlnych,
 • Zapewnienie wewnętrznych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
 • Wyposażenie pomieszczenia w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Zapewnienie odpowiedniej organizacji przestrzeni magazynowej, która umożliwi sprawną ewakuację pracowników na wypadek pożaru.

Miejsce magazynowania materiałów stwarzających w normalnych warunkach duże prawdopodobieństwo pojawienie się pożaru lub wybuchu, powinno spełniać szczegółowe wymagania dotyczące materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Materiałami niebezpiecznymi pożarowo są gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C i materiały:

 • wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • zapalające się samorzutnie na powietrzu,
 • wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
 • ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
 • mające skłonności do samozapalenia,
 • inne niż wymienione powyżej, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

Zasady przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo

Przy przechowywaniu lub używaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:

 1. Wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bądź zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
 2. Utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
 3. Przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość dobowego zapotrzebowania lub produkcji w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;
 4. Przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;
 5. Przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Ważne!

Zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo:

 • w pomieszczeniach piwniczych,
 • na poddaszach i strychach,
 • w obrębie klatek schodowych oraz korytarzy,
 • na tarasach, balkonach, loggiach,
 • w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Skomentuj