Maszyna musi być wyposażona w instrukcję

Istotnym wymogiem bezpieczeństwa jest, aby maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku była wyposażona w odpowiednią instrukcję.

Instrukcja danej maszyny powinna być sporządzona w co najmniej jednym oficjalnym języku Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych instrukcji danej maszyny, zweryfikowanych przez producenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.

Jeżeli nie ma instrukcji oryginalnej w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym dana maszyna będzie eksploatowana, tłumaczenie na ten język bądź języki może zostać dostarczone przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela lub osobę wprowadzającą maszynę na określony obszar. Tłumaczenie to powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Instrukcje będące na wyposażaniu maszyn wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku powinny zawierać co najmniej następujące informacje (jeżeli oczywiście ma to zastosowanie):

– nazwę i pełny adres producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta,

– określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego,

– deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść takiej deklaracji, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis,

– ogólny opis maszyny,

– rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji, naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości działania maszyny,

– opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy,

– opis zgodnego z przeznaczeniem zastosowania maszyny,

– ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które – jak wynika z praktyki – mogą zaistnieć,

– instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy oraz sposoby mocowania, a także określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana,

– dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań,

– dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz – gdy to niezbędne – instrukcje dotyczące szkolenia operatorów,

– dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających, dodatkowych środków ochronnych,

– dotyczące środków ochronnych, które musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej,

– dotyczące podstawowych parametrów narzędzi, które można stosować w maszynie,

– dotyczące warunków, w których maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań, przewidywalnych awarii,

– określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny, jej poszczególnych części, w razie konieczności osobnego transportu,

– sposób postępowania w przypadku wypadku lub awarii (gdy w maszynie zastosowano funkcję blokowania, należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia),

– opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, które powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji,

– instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, które trzeba podjąć w trakcie tych czynności,

– specyfikacje części zamiennych, które mogą zostać użyte, gdy mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów,

– parametry dotyczące emisji hałasu,

– dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, przede wszystkim gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.

Powyższe kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj