Maszyny nieukończone

Maszyny nieukończone

Termin maszyny nieukończonej po raz pierwszy został użyty w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, wprowadzonej do polskiego prawa rozporządzeniem z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Maszyną nieukończoną jest zespół elementów tworzących maszynę, która nie może być samodzielnie stosowana; jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do innej maszyny lub połączenie z inną maszyną lub maszyną nieukończoną lub wyposażeniem w celu stworzenia maszyny.

Przykładem maszyny nieukończonej jest układ napędowy. Układ ten musi być gotowy do zainstalowania w maszynie, a nie do poszczególnych elementów takiego układu. Także silnik spalinowy oraz silnik elektryczny zasilany wysokim napięciem wprowadzony do obrotu jako urządzenie gotowe do zainstalowania w maszynie będzie uznawane za maszynę nieukończoną.

Maszynę nieukończoną można prezentować na:

  • targach,
  • wystawach,
  • innych pokazach,

maszyn lub maszyn nieukończonych, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zasadniczym warunkiem jest podanie na widocznym oznaczeniu informacji, że maszyny lub maszyny nieukończone są niezgodne z zasadniczymi wymaganiami i nie będą sprzedawane, dopóki producent bądź jego upoważniony przedstawiciel nie doprowadzi do ich zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Należy pamiętać, że przedstawiając maszynę nieukończoną w czasie pokazów powinny być przedsięwzięte odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony osób.

Istnienie możliwość, aby producent lub jego upoważniony przedstawiciel mógł wprowadzić do obrotu daną maszynę nieukończoną, pod warunkiem sporządzenia deklaracji włączenia maszyny nieukończonej określonej w załączniku nr 3 Deklaracje ww. rozporządzenia.

Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny do obrotu maszyny nieukończonej producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić:

  1. opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej dla maszyny nieukończonej, określonej w załączniku nr 2 Dokumentacja techniczna do rozporządzenia,
  2. opracowanie odpowiedniej instrukcji montażu maszyny nieukończonej;
  3. sporządzenie deklaracji włączenia maszyny nieukończonej.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi także zapewnić zakończenie wspomnianych w pkt 1 – 3 procedur.

Skomentuj