Metody badania procesu i stanowiska pracy

W myśl definicji Międzynarodowego Biura Pracy terminem „badania pracy” obejmujemy technikę badania metod i mierzenia pracy stosowaną do zapewnienia – podczas wykonywanej czynności – możliwie najlepszego wykorzystania siły roboczej i materiałów.

Pojęcie „badania metod pracy” oznacza systematyczne rejestrowanie, analizowanie i krytyczną ocenę istniejących lub proponowanych sposobów wykonania pracy oraz opracowanie i wprowadzenie w życie metod łatwiejszych i bardziej efektywnych. Badanie metod dotyczy wszystkich problemów organizacyjnych bez względu na zakres ich szczegółowości, począwszy od ogólnego przebiegu procesu produkcyjnego, przebiegu materiałów, przemieszczania się czynnika ludzkiego, transportu, organizacji stanowiska roboczego, pracy zespołowej, aż do pojedynczych ruchów robotnika. Stąd też wynika, że podstawowym celem badania metod jest racjonalizacja procesów produkcyjnych, wyrażająca się we właściwej organizacji zakładu, właściwym ukierunkowaniu wysiłku ludzkiego. Cel ten można osiągnąć stosując pewien rygor postępowania wyrażający się w przestrzeganiu chronologicznego porządku działania. Pierwszy etap owego działania polega na wyborze pracy, czyli na wydzieleniu takiego fragmentu pracy czy też całego procesu w określonej gałęzi produkcji, w której stwierdzamy występowanie problemów organizacyjnych. Następne działanie polega na rejestracji faktów – co będzie stanowić podstawę do analizy i krytycznej oceny, w wyniku czego zostanie zaprojektowana określona metoda pozwalająca na ulepszenie procesów pracy. Ostatnie dwa etapy, o charakterze realizacyjnym, polegają na wprowadzeniu w życie oraz utrzymaniu metody z zastosowaniem rożnych form kontroli

Wybór pracy – dokonując wyboru określonego odcinka pracy należy przede wszystkim zastanowić się nad możliwością wprowadzenia podstawowych usprawnień warunków pracy, bez konieczności stosowania często dość kosztownego i pracochłonnego badania metod. Usprawnienia te mogą być związane z zastosowaniem właściwego oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, eliminacji hałasu itp. Po stwierdzeniu przestrzegania podstawowych wymagań w tej dziedzinie należy rozważyć opłacalność badania, a więc znaczenie ekonomiczne danego procesu pracy, właściwe przygotowanie personelu do przeprowadzonych badań oraz niezbędną wiedzę techniczną z tego zakresu.

Rejestracja faktów – do tego etapu badań przywiązujemy szczególnie dużo uwagi, albowiem

ich obiektywizm, rzetelność przesądzają w dużej mierze o wartości całego badania. Rejestrację sporządza się na podstawie zapisu graficznego.

Skomentuj