Metody nauczania dorosłych cz. 1

Metody nauczania dorosłych cz. 1

Metoda (methodos — z greckiego droga, sposób postępowania) nauczania to systematyczny sposób pracy nauczyciela (wykładowcy) z uczniami (słuchaczami), zmierzający do tego, aby uczestnicy szkolenia zdobyli nowe wiadomości,

Metody nauczania to wypróbowany układ działań nauczycieli i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania określonych zmian w osobowości uczniów (słuchaczy).

Instruktaż można prowadzić za pomocą różnych metod, dobierając je zależnie od określonych celów tak, aby zapewnić jak największą efektywność nauczania. Dobór metod nauczania w dużym stopniu ma wpływ na wyniki nauczania. Metoda odpowiada nam na pytania: Jak uczyć? Jak pracować? Jakie dobierać środki, aby osiągnąć w swojej działalności optymalne wyniki?

Metody dydaktyczne.

Każdy nauczyciel (wykładowca) wie, czego chce nauczyć i w tym celu stosuje świadomie różne metody i środki mające zapewnić mu uzyskanie zamierzonego efektu.

Najstarsze metody nauczania to metody oparte na słowie i obserwacji.

Obecnie dokonano następującej klasyfikacji metod:

> metody oparte na słowie:

 • wykład,
 • opowiadanie,
 • pogadanka,
 • opis,
 • dyskusja,
 • praca z książką,

> metody oparte na obserwacji i pomiarze:

 • pokaz,
 • pomiar,

> metody oparte na praktycznej działalności osób uczących się:

 • laboratoryjna,
 • zajęć praktycznych,
 • instruktaż,

> metody aktywizujące:

 • burza mózgów,
 • sytuacyjna,
 • inscenizacja,
 • problemowa.

Metody spełniają następujące funkcje:

 • służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem,
 • zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy,
 • umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.

Kryteria doboru metod dydaktycznych uzależnione są od kilku czynników, z których najważniejszymi są:

 • cel i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • treści nauczania, właściwie dobrane do wieku i poziomu intelektualnego słuchaczy,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • środki dydaktyczne.

W całej historii kształcenia i wychowania nieustannie poszukujemy najlepszych i najbardziej efektywnych metod nauczania. Na początku było to nauczanie naturalne oparte na naśladownictwie i obserwacji ludzi starszych (doświadczonych). Przez następne etapy, takie jak metody słowne, dialogowe, dotarliśmy do obecnych czasów.

Skomentuj