Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Wykładowca przy wyborze metody szkoleniowej musi przede wszystkim dostosować się do grupy szkolonych osób.

Wykład – cykl zajęć polegający na przekazywaniu słuchaczom wiedzy w formie odczy­tu; przedstawienie, zreferowanie czegoś w mowie lub na piśmie; tłumaczenie, objaśnianie, komentowanie, np. wykład przepisów prawa pracy. W szkoleniach bhp zaleca się stosowanie wykładu problemowego, wykładu dialogu, w którym uczestnicy procesu szkolenia niekoniecznie muszą brać udział przez głośne wypowiedzi. Szkoleniowiec stawia problemy przed wszystkimi i swoimi wywodami zmusza uczestni­ków do współudziału w ich rozwiązaniu.

Dyskusja – ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat, wspólne omawianie, roz­patrywanie jakiegoś zagadnienia; także rozmowa, dysputa. W dydaktyce przez dyskusję rozumie się wspólne poszukiwanie odpowiedzi na posta­wione pytania. Przedmiotem dyskusji jest jakiś problem, który wymaga rozwiązania, a który został po­stawiony przed niewielkim z zasady zespołem.

  • dyskusja konferencyjna – jest jedną z odmian dyskusji dydaktycznej, stosuje się ją w sytuacjach, gdzie zachodzi konieczność werbalnego przeanalizowania jakiegoś sze­rokiego zagadnienia. Problematykę ogólną dzieli się na zagadnienia bardziej szczegółowe, te zaś rozpracowy­wane są w poszczególnych grupach dyskusyjnych w określonym czasie. Po upływie czasu pracy tych grup przewodniczący każdej grupy przedstawia rozwiąza­nia szczegółowych zagadnień. W wyniku tak prowadzonej dyskusji tworzy się obraz rozwiązania problemu ogólnego.
  • dyskusja okrągłego stołu – polega na swobodnej wymianie poglądów między uczest­nikami szkolenia a prowadzącym zajęcia przedstawiającym pewien wybrany problem lub zagadnienie, jak również między samymi uczestnikami. Uczestnicy, wymieniając własne poglądy i doświadczenia, wzajemnie udzielają sobie wyjaśnień, które następnie koryguje oraz uzupełnia osoba prowadząca dyskusję.
  • dyskusja panelowa – zwana dyskusją obserwowaną. Cechą charakterystyczną tej dyskusji jest istnienie dwóch gremiów: dyskutującego (eks­perci tworzący panel) i słuchającego (audytorium – uczestnicy szkolenia). W pierwszej fazie dyskusji wypowiadają się eksperci wprowadzając w temat, następnie odbywa się dyskusja między członkami panelu, a w drugiej fazie dyskusji głos może zabrać każda osoba wchodząca w skład audytorium.
  • metaplan – jest jedną z technik prowadzenia dyskusji. W czasie dyskusji jej uczestnicy tworzą plakat, który jest graficznym skrótem dyskusji. Uczestnicy dyskusji zamiast zabierać głos zapisują swoje myśli na kartkach według określonego porządku. Kartki mają określone kolory i kształty umożliwiające łatwe uporządkowanie na spe­cjalnej planszy. W wyniku tak prowadzonej dyskusji powstaje plakat, który jest zapisem wieloaspekto­wej propozycji rozwiązania problemu.

Skomentuj