Ministerstwo Zdrowia chce zmian dotyczących warunków w zakładach pracy

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych cztery projekty rozporządzeń dotyczących warunków w środowisku pracy. Dotyczą one m.in. rozszerzenia ochrony na pracowników pracujących w narażeniu na działanie substancji o działaniu reprotoksycznym.

Pierwszy projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Związany jest on z przyjęciem i podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych. Projekt nowelizacji rozszerza badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o substancje reprotoksyczne.

Projektowane rozporządzenie zawiera również przepis przejściowy dotyczący zapewnienia wykonania pierwszych badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy w przypadku dodawanej substancji reprotoksycznej, w terminie nie dłuższym niż 30 dnia od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Do konsultacji publicznych skierowano również projekt rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy. Konieczność wydania takiego rozporządzenia również stwierdza nowelizacji Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych.

Projektowane rozporządzanie w zakresie swojej regulacji obejmuje dodatkowo ochroną pracowników pracujących w narażeniu na działanie substancji o działaniu reprotoksycznym. Dotychczas było to tylko narażenie na substancje rakotwórcze i mutagenne.

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu są skierowane do pracodawców prowadzących działalność związaną z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmiany mają pozwolić na podejmowanie odpowiednich działań przez pracodawców w celu ochrony zdrowia przed czynnikami rakotwórczymi, mutagennymi lub reprotoksycznymi.

Główna zmiana polega na dodaniu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu reprotoksycznym do tych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Ponadto projekt wprowadza definicję substancji reprotoksycznej, nieprogowej substancji reprotoksycznej oraz progowej substancji reprotoksycznej, a także kontrolę zdrowia związaną z oceną indywidualnego pracownika w celu określenia stanu jego zdrowia w związku z narażeniem na działanie określonych czynników rakotwórczych, mutagenów lub substancji reprotoksycznych podczas pracy.

Wszędzie tam, gdzie będzie używany czynnik rakotwórczy, mutagen lub substancja reprotoksyczna, pracodawca m.in. zobowiązany będzie do ograniczenia ilości takiego czynnika, zaprojektowania tak procesów pracy i środków kontroli technicznej, aby uniknąć powstawania takich oraz pozbywania się tych czynników w miejscu ich powstawania, miejscowego wyciągu lub do ogólnego systemu wentylacji w należyty sposób i zgodnie z wymogami ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Trzeci opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Podobnie jak poprzednie projekty, rozszerza on zakres rozporządzenia o narażenie na działanie substancji reprotoksycznych podczas pracy.

Ostatni projekt skierowany do konsultacji publicznych to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji.

Przedmiotem projektowanej zmiany jest doprecyzowanie zagadnienia dotyczącego sposobu sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji, odnoszącego się do jego finansowania ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Skomentuj