Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. ogranicza ilość obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn.

Zmianie ulega rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. poz. 1263)

Celem wprowadzanej nowelizacji jest dostosowanie wykazu maszyn i urządzeń do zmian związanych z postępem technicznym, a co za tym idzie z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn.

     1.  Przyczyny wprowadzenia zmian

Przesłanką wyjściową do propozycji zmian jest postęp techniczny i rozwój rozwiązań technologicznych urządzeń zmierzające do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn. Zmiany są również wynikiem analizy uwag zgłaszanych przez środowiska przedsiębiorców oraz przedstawicieli stowarzyszeń, którzy na co dzień są związani z prowadzeniem prac z wykorzystaniem maszyn roboczych.

Ponadto uwzględniony został fakt, że po stronie pracodawcy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od przedmiotowego rozporządzenia nadal pozostaje w mocy obowiązek sporządzenia instrukcji wykonywania pracy na danym sprzęcie, przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego oraz opracowania instrukcji oceny ryzyka zawodowego. W przypadku maszyny usuniętej z wykazu pracodawca będzie decydował czy oprócz ww. obowiązku leżącego po jego stronie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy skorzysta również z oferty rynkowej szkoleń. Zatem ograniczenie wymogów wprowadzanych niniejszą nowelizacją nie jest odstąpieniem od wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

      2. Treść zmian

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje zmianę załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w którym znajduje się wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu. Zmiany dotyczą następujących grup zagadnień:

a) usunięcie z wykazu – dotyczy to 24 maszyn,

b) ograniczenie liczby klas uprawnień – dotyczy to 15 maszyn,

c) zastosowania wyłączeń z definicji – dotyczy 7 maszyn,

d) zmian w nazewnictwie – dotyczy 9 maszyn,

e) rozszerzenie zakresu uprawnień o inne maszyny z wykazu – dotyczy 3 maszyn

Ad. a)

Kluczową zmianą jest usunięcie 24 maszyn z dotychczasowych 56, na które nie będzie wymagane dotychczasowe szkolenie ani egzamin. Są to: koparki drenarskie, młoty spalinowe, świdroustawiacze słupów, maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, recyklery, narzędzia udarowe ręczne, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijarki wibracyjne, samojezdne malowarki znaków na jezdni, odśnieżarki mechaniczne, wyładowarki wagonów, lokomotywki wąskotorowe, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, betoniarki, agregaty tynkarskie, wózki platformowe o napędzie spalinowym i wózki platformowe o napędzie akumulatorowym.

Skomentuj