Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. ogranicza ilość obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn.

Zmianie ulega rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. poz. 1263)

Celem wprowadzanej nowelizacji jest dostosowanie wykazu maszyn i urządzeń do zmian związanych z postępem technicznym, a co za tym idzie z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn.

     1.  Przyczyny wprowadzenia zmian

Przesłanką wyjściową do propozycji zmian jest postęp techniczny i rozwój rozwiązań technologicznych urządzeń zmierzające do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn. Zmiany są również wynikiem analizy uwag zgłaszanych przez środowiska przedsiębiorców oraz przedstawicieli stowarzyszeń, którzy na co dzień są związani z prowadzeniem prac z wykorzystaniem maszyn roboczych.

Ponadto uwzględniony został fakt, że po stronie pracodawcy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od przedmiotowego rozporządzenia nadal pozostaje w mocy obowiązek sporządzenia instrukcji wykonywania pracy na danym sprzęcie, przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego oraz opracowania instrukcji oceny ryzyka zawodowego. W przypadku maszyny usuniętej z wykazu pracodawca będzie decydował czy oprócz ww. obowiązku leżącego po jego stronie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy skorzysta również z oferty rynkowej szkoleń. Zatem ograniczenie wymogów wprowadzanych niniejszą nowelizacją nie jest odstąpieniem od wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

      2. Treść zmian

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje zmianę załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w którym znajduje się wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu. Zmiany dotyczą następujących grup zagadnień:

a) usunięcie z wykazu – dotyczy to 24 maszyn,

b) ograniczenie liczby klas uprawnień – dotyczy to 15 maszyn,

c) zastosowania wyłączeń z definicji – dotyczy 7 maszyn,

d) zmian w nazewnictwie – dotyczy 9 maszyn,

e) rozszerzenie zakresu uprawnień o inne maszyny z wykazu – dotyczy 3 maszyn

Ad. a)

Kluczową zmianą jest usunięcie 24 maszyn z dotychczasowych 56, na które nie będzie wymagane dotychczasowe szkolenie ani egzamin. Są to: koparki drenarskie, młoty spalinowe, świdroustawiacze słupów, maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, recyklery, narzędzia udarowe ręczne, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijarki wibracyjne, samojezdne malowarki znaków na jezdni, odśnieżarki mechaniczne, wyładowarki wagonów, lokomotywki wąskotorowe, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, betoniarki, agregaty tynkarskie, wózki platformowe o napędzie spalinowym i wózki platformowe o napędzie akumulatorowym.

Ponadto usunięto z wykazu:

a) żurawie wieżowe, które mogą być obsługiwane i eksploatowane przez osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426),

b) wózki podnośnikowe o napędzie spalinowym i wózki podnośnikowe o napędzie akumulatorowym z uwagi na fakt, że tryb uzyskania kwalifikacji w tym zakresie regulują również przepisy ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r.

W przypadku maszyny usuniętej z wykazu, szkolenie na nią stanie się nieobligatoryjne. Pracownik nie będzie musiał odbywać szkolenia ani zdawać egzaminu.

Uprawnienia do obsługi maszyn wykreślonych z załącznika rozporządzenia nie będą wpisywane w książeczkę operatora. Zakres uprawnień można uzyskać po przeszkoleniu w formie pozaszkolnych form szkolenia, po którym operator uzyskuje świadectwo zgodne ze wzorem MEN.

Ad. b)

Zmianie uległa także liczba klas uprawnień, która zmniejszyła się w przypadku następujących maszyn: koparki jednonaczyniowe, koparki wielonaczyniowe, spycharki, równiarki, zgarniarki, ładowarki jednonaczyniowe, pogłębiarki jednoczerpakowe pływające, pogłębiarki wieloczerpakowe pływające, palownice, zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, frezarki do nawierzchni dróg, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, maszyny do rozkładania mieszanek betonowych, walce drogowe. Przykładowo do  koparki jednonaczyniowej przypisano w nowelizacji dwie klasy, a nie trzy jak dotychczas.

Ad. c)

Ograniczenia zakresu definicji, czyli wyłączenia z zakresu tej definicji, przez dodanie odpowiedniego przypisu dokonano dla: koparek wielonaczyniowych, kafarów, urządzeń wibracyjnych dla pogrążania i wyrywania, wiertnic do kotwi, wiertnic dla technologii bezwykopowych, walców drogowych, pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Ad. d)

Zmiany w nazewnictwie urządzeń objęły:

 • koparki wielonaczyniowe łańcuchowe na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów;
 • wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym na wiertnice dla technologii bezwykopowych;
 • zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
 • maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych;
 • remontery nawierzchni na remontery nawierzchni dróg;
 • frezarki do nawierzchni dróg na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne;
 • przecinarki do nawierzchni dróg na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym;
 • piły mechaniczne do ścinki drzew na pilarki mechaniczne do ścinki drzew;
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe na rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.

Ad. e)

Dokonano rozszerzenia zakresu uprawnień dla:

 • koparkoładowarki o koparki jednonaczyniowe do 4 ton masy całkowitej (tzw. minikoparki) i ładowarki jednonaczyniowe do 8 ton masy całkowitej (tzw. miniładowarki) oraz koparkospycharki;
 • ładowarki jednonaczyniowej klasy III lub I o spycharki klasy III;
 • koparek wielonaczyniowych – operator, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności może również obsługiwać koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów.

Bez zmian w wykazie maszyn pozostały takie maszyny jak: koparkospycharki, pogłębiarki ssące śródlądowe, repavery i remixery, maszyny do stabilizacji gruntów, wielozadaniowe nośniki osprzętów, pompy do mieszanki betonowej oraz podajniki do betonu.

Dokonano również zmiany jednostki charakteryzującej dla koparki jednonaczyniowej i ładowarki jednonaczyniowej na masę całkowitą. Zmiana jednostki z pojemności naczynia w m3 na masę całkowitą w tonach została wprowadzona z uwagi na to, że masa całkowita bardziej jednoznacznie określa maszynę niż pojemność łyżki i jest łatwiejsza do zweryfikowania. Oznacza ona masę maszyny gotowej do pracy i jest ona oznaczona co do zasady na tabliczce znamionowej maszyny.

Ze względu na zmiany w klasach uprawnień i nazewnictwie niektórych pozycji maszyn określono również zakres zachowania zdobytych dotychczasowo uprawnień w kontekście nowego stanu prawnego. Przewiduje to § 2 rozporządzenia zmieniającego, w odniesieniu do poszczególnych maszyn i innych urządzeń technicznych, objętych zakresem przedmiotowego rozporządzenia. Niezależnie od tego wpisy do książki operatora stwierdzające uprawnienia uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.

Szkolenia w wyżej wymienionych tematach oragnizowane są przez Ośrodek Kształcenia Praktycznego – Kielce 

Skomentuj