Młodociani, wakacyjni pracownicy

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

Pomimo, że wielu nastolatków każdego roku czeka na wakacje, to część z nich poświęca ten okres na dodatkowy zarobek. Zatrudnianie osoby młodocianej może okazać się jednak problematyczne dla pracodawcy, gdyż musi on uwzględniać i przestrzegać przepisów, które chronią tę grupę pracowniczą.
Dla przypomnienia, według kodeksowej definicji (art. 190 §1 k.p.)  młodocianym jest osoba między 16 a 18 rokiem życia. Sam przedział wiekowy nie jest jedynym warunkiem zatrudnienia osoby młodocianej. Aby pracownik nieletni mógł zostać zatrudniony legalnie, musi mieć ukończoną przynajmniej szkołę gimnazjalną oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia pracy.
Osoba młodociana, pomimo ograniczonych zdolności prawnych, może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy, a także może dokonywać czynności związanych z tym stosunkiem.

Prace lekkie

Młodociany może wykonywać prace przygotowujące do zawodu lub tzw. prace lekkie. Pod pojęciem prac lekkich należy rozumieć prace nie powodujące zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego.
Wykaz prac lekkich sporządzany jest przez pracodawcę. Dokument ten zostaje poddany weryfikacji przez lekarza medycyny pracy, a następnie po uzyskaniu zgody, trafia do końcowej akceptacji do inspektora pracy.
Warto nadmienić, że wykaz prac lekkich nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym (zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1509 )).

Czas pracy pracownika zatrudnionego przy pracach lekkich w okresie wakacji nie może przekroczyć 35 godzin w tygodniu, a maksymalny wymiar czasu pracy w ciągu doby wynosi  7 godzin.
Natomiast w okresie odbywania zajęć szkolnych tygodniowy wymiar pracy nie może przekraczać 12 godzin. W dniach uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.
Tygodniowe normy czasu pracy mają charakter sztywny. Oznacza to, że tygodniowy i dobowy czas pracy młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich obowiązuje zarówno, gdy jest on zatrudniony u jednego pracodawcy, jak i gdy pracuje u więcej niż jednego pracodawcy.

Skomentuj