Monitoring wizyjny w zakładzie pracy – zmiany

Obowiązujące regulacje odnoszące się do monitoringu w zakładzie pracy zostały wprowadzone do Kodeksu pracy nową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

We wcześniejszym artykule tj. Zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO pisaliśmy o zmianach przepisów w Kodeksie pracy, które wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wejdzie ona w życie już 4 maja br.

Ustawa ta wprowadza także zmiany w przepisach kodeksowych odnoszących się do monitoringu w miejscu pracy. Obecnie art. 222 reguluje zasady stosowania monitoringu przez pracodawcę. Monitoring w zakładzie pracy jest oczywiście uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy. 

Art. 222 §1 stanowi, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia:

 • bezpieczeństwa pracowników lub
 • ochrony mienia lub
 • kontroli produkcji lub
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Po wskazanym powyżej art. 222 § 1 nowe przepisy dodają:

„§ 11. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.”

Zatem ustawa, która wejdzie w życie 4 maja wyłącza całkowicie możliwość monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej. Ustawodawca w ten sposób chce wyeliminować prawdopodobieństwo naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

Nowe przepisy doprecyzowują także §2 wyżej wskazanego artykułu 222:

Obecne brzmienie

Nowe brzmienie

§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Skonkretyzowano w nowych przepisach, że monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga dodatkowo – oprócz wystąpienia przesłanek wskazanych w pierwszej części art. 222 § 2 Kodeksu pracy, uzyskania przez pracodawcę uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Zmiana ta podyktowana jest ochroną prywatności pracowników, a jednocześnie tym, aby pracodawca zyskał możliwość przekonania pracowników (w tym związków zawodowych) do stosowania monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, gdy przemawiają za tym potrzeby pracodawcy oraz gdy nie naruszy to godności i innych dóbr osobistych pracowników.

Pozostałe przepisy odnoszące się do monitoringu zakładowego zawarte w Kodeksie pracy pozostają bez zmian. Dla przypomnienia pozostałe przepisy odnoszące się do monitoringu z art. 222 dotyczą:

§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

§ 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Po upływie okresów, o których mowa w § 3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 6. Cele, zakres, sposób zastosowania monitoringu ustala się w:

 • układzie zbiorowym pracy lub
 • w regulaminie pracy albo
 • w obwieszczeniu,
 • jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

§ 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w § 6.

§ 9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Monitoring poczty elektronicznej

Art. 223. § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia:

–  organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz

 • właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730).

Skomentuj