Narażenia o charakterze rakotwórczym lub mutagennym

Pracodawca jest obowiązany informować na bieżąco pracowników o narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Zdrowie jest najważniejsze i nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Powszechnie znany jest również fakt, iż zmorą naszych czasów są wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe, których przyczyny mają bardzo zróżnicowane podłoże. Niestety również zawodowe. Przykładowo pracodawca musi informować na bieżąco pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu na działanie substancji chemicznych oraz ich mieszanin, a także czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym.

Ma także wiele obowiązków formalnych. Zobowiązany jest między innymi prowadzić rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym. Rejestr taki ma zawierać wymienione poniżej dane:

– wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje chemiczne oraz ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym są stosowane, produkowane albo występują jako zanieczyszczenia lub produkt uboczny, a także wykaz takich substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników z podaniem ilościowej wielkości produkcji bądź stosowania,

– uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym, o których mowa powyżej,

– wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji chemicznych oraz ich mieszanin, a także czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym,

– liczbę pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym, w tym kobiet,

– określenie rodzaju substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym, które powodują narażenie, a także drogę i wielkość narażenia oraz czas jego trwania,

– rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia na działanie substancji chemicznych oraz ich mieszanin, a także czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym.

Owe dane pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz okręgowemu inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności.

Ponadto robi to także corocznie – do 15 stycznia – w formie informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Natomiast na podstawie tych danych, przekazanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi prowadzi centralny rejestr danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. poz. 890 z późn. zm.).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj