Nieobecność w pracy cz. 2

Nieobecność w pracy cz. 2

Dalszy ciąg przyczyn nieobecności pracownika w pracy.

W artykule „Nieobecność w pracy cz. 1” zostały przedstawione jedne z najczęstszych powodów usprawiedliwionych nieobecności pracowników w pracy. W tej części artykułu przedstawiamy kolejne okoliczności skutkujące usprawiedliwioną absencją pracownika.

Oddawanie krwi

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy.

Pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia od pracy wszystkim dawcom krwi, a nie tylko honorowym.

Ważne!

Za czas zwolnienia od pracy pracownikowi – krwiodawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia ze strony pracodawcy.

Kościoły i związki wyznaniowe

Osoby, które należą do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.

Zwolnienie, o którym mowa może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy, powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca natomiast zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.

 Uczestnictwo w komisji wyborczej

Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.

Członkom obwodowych komisji wyborczych nie przysługuje prawo do wynagradzania za okres, w którym nie mogli świadczyć pracy ze względu na zadania wynikające z członkostwa w komisji.

Co ważne, pracodawca nie może odmówić skorzystania przez pracownika z prawa do zwolnienia od pracy w związku z wykonywaniem zadań członka komisji wyborczej.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić – w formie pisemnej – pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy. Powinni także, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy spowodowaną wykonywaniem zadań w komisji wyborczej.

Skomentuj