Nieobecność w pracy cz. 2

Nieobecność w pracy cz. 2

Dalszy ciąg przyczyn nieobecności pracownika w pracy.

szkolenie

Wynagrodzenie

Pracownik za czas zwolnień zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy prawa. Za czas pozostałych zwolnień wynagrodzenie przysługuje wówczas, gdy pracodawca przyznał takie prawo w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy).

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, stosuje się zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. 

Jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy, za które nabywa prawa do wynagrodzenia, pracodawca wydaje mu zaświadczenia określające wysokość utraconego zarobku w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu. Wysokość i warunki otrzymywania rekompensaty określają odrębne przepisy, chyba że przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas tego zwolnienia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153),
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn.zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielana pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632),
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).

Źródła pomocnicze:

  1. www.pip,gov.pl

Skomentuj