Niewiele brakowało do wybuchu

Na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nadinspektor pracy z OIP w Opolu przeprowadził kontrolę w firmie w K. produkującej materiał opałowy z biomasy.

Ujawnił liczne przypadki rażącego naruszenia przepisów bhp. Stwierdził m.in. eksploatację maszyn bez wymaganych osłon i zabezpieczeń. Dotyczyło to: stołu rozdrabniającego biomasę, wentylatora mechanicznego młyna, młyna – rozdrabniacza biomasy, granulatora, silosu magazynowego sieczki. W hali produkcyjnej zalegało bardzo dużo organicznego pyłu. Eksploatowane przenośniki nie były zabezpieczone instalacjami odprowadzającymi elektryczność statyczną. W obrębie magazynu z dużą ilością słomy oraz magazynu materiału opałowego nie było znaków zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia. Stan taki stwarzał potencjalne zagrożenie wypadkowe – możliwe było pochwycenie osób przez niezabezpieczone napędy, a także wystąpienie atmosfery wybuchowej.

Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu wybuchowemu utrudniał brak kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w obiekcie produkcyjno-magazynowym i brak dokumentu dotyczącego zabezpieczenia tego obiektu przed wybuchem. Pracodawca nie posiadał także zakładowej instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem szczególnych warunków eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem.

W trakcie kontroli wykonano 12 decyzji ustnych inspektora pracy, który wydał ponadto wiele decyzji na piśmie, w tym 6 nakazujących wstrzymanie eksploatacji niezabezpieczonych maszyn. Powiadomił o nieprawidłowościach Państwową Straż Pożarną, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Urząd Dozoru Technicznego. Prezes spółki został ukarany mandatem karnym.

Źródło: www.pip.gov.pl

Zainteresował Cię ten materiał? Zobacz również:

Ocena ryzyka a ewentualność atmosfery wybuchowej

Ewentualność atmosfery wybuchowej w miejscach pracy

Skomentuj