Nowa definicja ratownika wodnego

1 października 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające nową definicję ratownika wodnego. Wprowadzane zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie definicji ratownika wodnego przez wskazanie konieczności posiadania przez niego co najmniej jednej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym.

Jako ratownictwo wodne – rozumie się prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na:

 1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;

2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;

3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

 4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;

 5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;

6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

Ratownikiem wodnym według obecnie obowiązującego prawa jest osoba, która:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
 • posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
 • spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
 • jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu (np. członkiem stowarzyszenia).

Aktualnie przepisy prawa nie definiują jednak pojęcia innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, co utrudnia precyzyjne wskazanie, które kwalifikacje mieszczą się w tym katalogu. Również obecnie obowiązująca definicja ratownika wodnego nie wskazuje, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik wodny.

Wytyczne w tym zakresie zostały opublikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/ratownictwo-wodne, mimo wszystko zagadnienia te powinny zostać prawnie uregulowane. 

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych doprecyzowuje się wymagania dotyczące ratownika wodnego przez wskazanie, że ratownik wodny posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym, a pojęcie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym zostało uzupełnione.

Ustawa, wchodząca w życie 1 października 2021 r. określa ratownika wodnego jako osobę, która:

1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;

2)posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4 – do prowadzenia działań ratowniczych wymienionych w art. 13 – ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350); 

3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm) –  dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;

4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Według nowych przepisów osoby wykonujące zawody medyczne:

 • lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • ratownika medycznego, którzy realizują doskonalenie zawodowe,

– spełniają wymagania w zakresie posiadania innej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym.

Wprowadzane zmiany w przepisach prawa upoważniają ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o których mowa powyżej, a także wykazu dokumentów potwierdzających ich posiadanie, biorąc pod uwagę rodzaj działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian w ustawie, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym są istotne w wykonywaniu profesjonalnego ratownictwa wodnego, a brak regulacji wymagających od ratowników wodnych posiadania innych kwalifikacji może wpłynąć na obniżenie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350)
 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z pózn. zm.)

Źródło pomocnicze

 1. sejm.gov.pl
 2. prezydent.pl

Skomentuj