Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego

Pomoc zwrotna będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich – to nowe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Energii.

Skorzystają z niego przedsiębiorcy oraz inne podmioty realizujące inwestycje z obszaru poprawy efektywności energetycznej.

Ministerstwo Rozwoju 6 grudnia 2016 r. zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020, zezwalając tym samym na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii.

   Pojęcie „pomoc zwrotna” oznacza jedną z form wsparcia, która została dopuszczona przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej ma lata 2014-2020. Jest to połączenie elementów wsparcia podlegającego zwrotowi (o charakterze instrumentów finansowych) oraz wsparcia bezzwrotnego. Zasada „zwrotności” środków finansowych umożliwia ich ponowne wykorzystanie na poziomie krajowym, a tym samym pozwala na wsparcie kolejnych projektów w dłuższym horyzoncie czasowym.

   Wielką zaletą pomocy zwrotnej jest jej znacznie większa elastyczność w porównaniu z instrumentami finansowymi lub dotacjami. Proporcje pomiędzy komponentami pomocy zwrotnej (częścią zwrotną a bezzwrotną) mogą być kształtowane w zależności od potrzeb danej inwestycji.

   Warto również podkreślić, że w przypadku pomocy zwrotnej można stosować mechanizmy motywacyjne, zachęcające beneficjentów do realizacji bardziej ambitnych projektów (generujących większe efekty ekologiczne np. większą oszczędność energii).

   Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest obecnie przekazywane beneficjentom w następujących działaniach/poddziałaniach:

– Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 618 mln zł;

– Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie  efektywności  energetycznej w sektorze mieszkaniowym wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 930 mln zł;       

– Planowane jest również wykorzystanie przedmiotowego mechanizmu do wspierania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie  inwestycji  dotyczących  wytwarzania  energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej  Uruchomienie konkursów z alokacją planowaną na poziomie ok. 433 mln zł planowane jest na II kwartał 2017 r.

Skomentuj