„Nowa normalność” w zakładach pracy

„Nowa normalność” w zakładach pracy

Epidemia koronawirusa nadal trwa, jednak zakłady pracy pomału starają się wracać do normalności. Aby jednak pracować bezpiecznie, należy przestrzegać podstawowych zasad.

W ostatnim artykule pisaliśmy o krajowych wytycznych przygotowanych przez Państwową Inspekcje Pracy dotyczące powrotu do pracy w dobie trwającej epidemii koronawirusa. W tym artykule natomiast przestawimy europejskie wytyczne dotyczące miejsc pracy.
Europejskie organizacje takie jak: World Health Organization (WHO), CDC, European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC i Health and Safety Executive dają wskazówki jak należy organizować miejsca pracy w dobie trwającej pandemii. Nie jesteśmy w stanie określić, jak długo wirus SARS-CoV-2 z nami pozostanie, dlatego też ważne jest organizowanie pracy w sposób bezpieczny, aby nie narażać pracowników na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej COVID-19. Najlepszym sposobem zapobiegania infekcji jest unikanie narażenia się na wirusa. Pracodawcy oraz przedsiębiorcy muszą podjąć środki zapobiegawcze. Środki te powinny zostać uwzględnione w ocenie ryzyka w miejscu pracy, która obejmuje wszystkie ryzyka, w tym także te powodowane przez czynniki biologiczne, zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji

Pracodawcy powinni:

  1. Umieszczać plakaty zachęcające do pozostania w domu w razie choroby oraz etykiety dotyczące higieny rąk, zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, przy wejściu do miejsca pracy oraz w innych miejscach, w których będą widoczne.
  2. Zapewnić pracownikom chusteczki oraz pojemniki na śmieci wyłożone plastikową torbą, aby można je było opróżnić bez kontaktu z zawartością.
  3. Poinstruować pracowników, aby często myli ręce, używając mydła i wody przez co najmniej 20 sekund lub za pomocą środków dezynfekujących na bazie alkoholu, które zawierają 60-95% alkoholu.
  4. Zapewnić mydło, wodę i alkoholowe ściereczki do rąk w zakładzie pracy w wielu miejscach i we wspólnych obszarach, aby zachęcić do higieny rąk.
  5. Kontynuować rutynowe czyszczenie środowiska pracy i rozważyć dodatkowe środki ochrony.
  6. Poinformować pracowników, kontrahentów i klientów, że każdy, kto ma nawet łagodny kaszel lub niską gorączkę (37,3°C lub więcej), musi pozostać w domu. Powinni również pozostać w domu (lub pracować w domu), jeśli przyjmowali proste leki, takie jak paracetamol/acetaminofen, ibuprofen lub aspiryna, które mogą maskować objawy zakażenia.
  7. Każdy pracownik, u którego wystąpią objawy grypopodobne (tj. kaszel, duszność, gorączka), powinien natychmiast udać się do domu i skontaktować się z publiczną służbą zdrowia. Jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby podejrzewać, że mógł on mieć kontakt z COVID-19, należy postępować zgodnie z wytycznymi (patrz niżej).
  8. Jeśli jest to wykonalne dla firmy, promować pracę zdalną w całej organizacji lub pozwolić pracownikom pracować na elastyczne godziny, aby zminimalizować zatłoczenie miejsca pracy.   

Skomentuj