Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia nowego pracownika jest zapewnienie mu odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie informacji i instrukcji o zajmowanym stanowisku pracy.

Kto może prowadzić formę szkolenia w postaci instruktażu ogólnego i stanowiskowego?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny prowadzony jest przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy prowadzi się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 1. pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 2. pracownika, który zostaje przeniesiony na stanowisko, o którym mowa powyżej w pkt 1;
 3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik, który wykonuje swoją pracę na kilku stanowiskach, powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk pracy. 

Jakie są założenia ramowe szkoleń w postaci instruktażu ogólnego i stanowiskowego?

Instruktaż ogólny

Przedstawienie informacji na temat:

 1. Istoty bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Zakresu obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. Odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. Zasad poruszania się na terenie zakładu pracy;
 5. Zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia występujące w zakładzie;
 6. Podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym;
 7. Zasad przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego;
 8. Porządku i czystości w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika;
 9. Profilaktycznej opieki lekarskiej - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego;
 10. Podstawowych zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru;
 11. Postępowania w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Skomentuj