Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia nowego pracownika jest zapewnienie mu odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie informacji i instrukcji o zajmowanym stanowisku pracy.

 

Instruktaż stanowiskowy

Obejmuje on:

1. Rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem oraz przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
- elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie itd.,).
- elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,
c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania;
2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne;
3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora;
4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora;
5.Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Czas trwania takiego szkolenia powinien  być w głównej mierze uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczas zdobytego stażu pracy oraz od rodzaju pracy i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na które ma być zatrudniony pracownik.

Jak dokumentujemy odbycie wstępnego szkolenia z zakresu BHP?

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w  karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Skomentuj