Nowe druki dokumentacji chorobowej!

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (poz. 663).

Zmiana ta spowodowała przede wszystkim wprowadzenie nowych druków dotyczących dokumentacji chorób zawodowych, jednakże należy pamiętać że dokumentacja medyczna wystawiona według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowuje ważność.
Dodano zapis że gdy mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.
Nowe interaktywne druki znajdziesz tu:

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Zgłoszenie pracodawcy o chorobie zawodowej

Ujednolicony tekst rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Skomentuj