Nowe przepisy BHP w uczelniach

Nowe przepisy BHP w uczelniach

W piątek tj. 02.11.2018 ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Do 1 października 2018 r. zagadnienia dotyczące bhp w uczelniach regulowane były przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Po miesięcznym okresie braku przepisów prawnych dotyczących tych zagadnień, ukazały się nowe przepisy. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia weszło w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli 3 listopada br. Ten akt wykonawczy wydany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.).

Nowe rozporządzenie w sprawie zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia określa przede wszystkim jakie działania ma podejmować i jakimi narzędziami powinien posługiwać się rektor, aby zapewnić w uczelni bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia. Rektor realizując te zadania musi brać pod uwagę zakres działalności uczelni, jej specyfikę oraz strukturę organizacyjną.

Główne obowiązki rektora to:

  • analizowanie i identyfikowanie zagrożeń oraz ocena i dokumentowanie ryzyka związanego z pracą i kształceniem w uczelni, wynikające z realizowania zadań uczelni oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom,
  • współpracowanie z organami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną) oraz związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników uczelni, samorządem studenckim i samorządem doktorantów w zakresie, o którym mowa powyżej.

Ponadto rektor ma obowiązek dokonywać analizy przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą lub kształceniem w uczelni, a także określać główne kierunki działań, jakie należy podejmować w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia w uczelni oraz sposób udostępniania i korzystania z infrastruktury uczelni, w tym wyposażenia technicznego.

Rektor powinien uwzględniać wyniki analiz zagrożeń oraz przyczyn i okoliczności wypadków w procesie organizacji pracy i kształcenia w uczelni.

Do nowych przepisów wprowadzono także regulacje dotyczącą organizowania na terenie uczelni imprez niebędących imprezami masowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W uczelniach imprezy sportowe i artystyczno-rozrywkowe, jeżeli spełniają warunki cytowanej ustawy, są traktowane jako imprezy masowe i poddane jej rygorom, a sposób postępowania w przypadku ich organizacji określa art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Biorąc pod  uwagę specyfikę działania i organizacji uczelni, w nowych przepisach dodano regulacje, aby to rektor ustalał sposób organizacji innych imprez niebędących imprezami masowymi.

Skomentuj