Nowe przepisy dotyczące bhp w energetyce

Nowe przepisy dotyczące bhp w energetyce

Trwają prace legislacyjne nad nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Obecnie projekt został skierowany do oceny, którą ma wydać Komisja Prawnicza.

Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie bhp przy urządzeniach elektrycznych, które w przyszłości zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, czyli urządzeniach, instalacjach i sieciach, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne, stosowanych w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii. Obowiązujące rozporządzenie, jak i projekt określają wymagania bhp odnoszące się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych: cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące się do każdej z poszczególnych grup urządzeń energetycznych. Przepisy te nie mają zastosowania do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych (w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego) oraz przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych, o których mowa w przepisach prawa atomowego przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku.

Co jest celem proponowanej zmiany przepisów?

Celem proponowanej regulacji jest wydanie nowego rozporządzenia w miejsce obowiązującego z 28 marca 2013 roku. Projektowany akt wykonawczy w stosunku do obowiązującego rozporządzenia ma na celu:

  1. ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce zarówno w obszarze organizacji prac jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych (doprecyzowano definicję urządzeń energetycznych, prac eksploatacyjnych oraz dodano nowe definicje m.in.: prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, poleceniodawcy, koordynującego, dopuszczającego, kierującego zespołem).
  2. określenie czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych,
  3. opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

W latach 2014-2015 Państwowa Inspekcja Pracy podczas przeprowadzonych kontroli u odbiorców energii elektrycznej przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej, stwierdziła problemy w obszarze organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych, dotyczące kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne. Dlatego też konieczna stała się nowelizacja treści § 6 obecnie obowiązującego rozporządzenia, poprzez określenie przypadków kiedy i na jakich warunkach będzie możliwe dopuszczenie do wykonywania prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych nie będących pracami eksploatacyjnymi, do wykonywania których nie jest wymagane posiadanie kwalifikacji. Konieczność nowelizacji w tym zakresie wynika z faktu, że w obecnym stanie prawnym cały zespół pracowników wykonujących pracę przy urządzeniach energetycznych musi być kwalifikowany i upoważniony przez prowadzącego eksploatacje, co w konsekwencji skutkuje tym, że osoby wykonujące pracę pomocnicze przy urządzeniach energetycznych muszą również posiadać niezbędne kwalifikacje. 

Skomentuj