Nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu bliskiego

Nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu bliskiego

21 listopada zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia.

Podstawowym celem wprowadzenia nowe aktu wykonawczego była potrzeba ujednolicenia i dostosowania warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych transportu bliskiego do wymagań z obowiązujących w Unii Europejskiej zasad związanych z wprowadzeniem do obrotu oraz oddawaniem do użytku urządzeń technicznych transportu bliskiego.

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zastępuje dotychczas obowiązujące i regulujące powyższe kwestie rozporządzenia:

  1. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe,
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki,
  3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego dokonuje przekształcenia powyższych trzech rozporządzeń w jedno. Pozwoli to na uproszczenie procedur administracyjnych oraz usprawni współpracę pomiędzy UDT i podmiotami eksploatującymi te urządzenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu

Zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu, w stosunku do dotychczas obowiązujących trzech rozporządzeń związane są głównie z obniżeniem obciążeń nakładanych na eksploatujących urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, które wynikają z wykonywania czynności dozoru technicznego.

Oto najważniejsze zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu:

  1. dodanie do wykazu urządzeń transportu bliskiego przeciągarek pojazdów szynowych. Z racji swej konstrukcji i zastosowania zostały one zaliczone do urządzeń transportu bliskiego;
  2. zlikwidowanie wymagań dotyczących wytwarzania dla producentów przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych. Dotychczas były one zawarte w przepisach rozporządzenia MG z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe;

Skomentuj