Nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu bliskiego

21 listopada zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia.

Podstawowym celem wprowadzenia nowe aktu wykonawczego była potrzeba ujednolicenia i dostosowania warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych transportu bliskiego do wymagań z obowiązujących w Unii Europejskiej zasad związanych z wprowadzeniem do obrotu oraz oddawaniem do użytku urządzeń technicznych transportu bliskiego.

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zastępuje dotychczas obowiązujące i regulujące powyższe kwestie rozporządzenia:

 1. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe,
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki,
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego dokonuje przekształcenia powyższych trzech rozporządzeń w jedno. Pozwoli to na uproszczenie procedur administracyjnych oraz usprawni współpracę pomiędzy UDT i podmiotami eksploatującymi te urządzenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu

Zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu, w stosunku do dotychczas obowiązujących trzech rozporządzeń związane są głównie z obniżeniem obciążeń nakładanych na eksploatujących urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, które wynikają z wykonywania czynności dozoru technicznego.

Oto najważniejsze zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu:

 1. dodanie do wykazu urządzeń transportu bliskiego przeciągarek pojazdów szynowych. Z racji swej konstrukcji i zastosowania zostały one zaliczone do urządzeń transportu bliskiego;
 2. zlikwidowanie wymagań dotyczących wytwarzania dla producentów przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych. Dotychczas były one zawarte w przepisach rozporządzenia MG z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe;
 1. zrezygnowano także z wymagań dotyczących wytwarzania dla producentów dźwigników. Regulowane były one rozporządzeniem MG z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. Tego rodzaju urządzenia będą na etapie wytwarzania objęte wymaganiami dotyczącymi oceny zgodności określonymi w odrębnych przepisach;
 2. zmieniono obowiązki podmiotu zgłaszającego urządzenie transportu bliskiego (UTB), eliminując konieczność dołączenia protokołu odbioru części konstrukcyjno-budowlanej UTB, w zamian tego konieczne staje  się załączenie dokumentu potwierdzającego prawidłowość wykonania części konstrukcyjno-budowlanej UTB;
 3. wprowadzono obowiązek wykonywania corocznych pomiarów rezystancji izolacji we wszystkich urządzeniach do przemieszczania osób, a nie jak dotychczas tylko w dźwigach. Należy zaznaczyć, że pomiary te dotyczą tylko tych urządzeń, w których ochrona przeciwporażeniową jest realizowana poprzez uziemienia. Ponadto w przepisach doprecyzowano pojęcie uziemień, które dzielą się na robocze, odgromowe i ochronne oraz dodano wymagania dotyczące odnotowywania dokonanych pomiarów w dzienniku konserwacji;
 4. wprowadzono wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu dokonania oceny stanu technicznego. Celem tego wymogu jest odniesienie się do tzw. resursu, który wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania;
 5. doprecyzowano wymagania odnośnie jednoznacznego podziału na połączenia rozłączne i nierozłączne oraz doprecyzowano wymagania w zakresie sprawdzania przez oględziny toru jezdnego każdego UTB, które taki tor posiada;
 6. zgodnie z nowymi przepisami należy odnotowywać wykonany przegląd konserwacyjny oraz wynik wykonanych czynności w dzienniku konserwacji;
 7. wprowadzono zmiany w odniesieniu do urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym – konieczne jest przeprowadzenie badań technicznych doraźnych powypadkowych i poawaryjnych tych urządzeń;
 8. nowe przepisy dopuszczają wykonanie badania urządzenia transportu bliskiego pod nieobecność konserwującego albo obsługującego, o ile zostanie to uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na jeden dzień przed terminem badania oraz wykonanie badania nie wymaga przeprowadzania czynności, w których udział konserwującego lub obsługującego jest niezbędny, a wymagane uprzednio czynności konserwacyjne były wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi dla konserwującego i zostały opublikowane w dzienniku konserwacji przez konserwującego;
 9. dokonano ujednolicenia postępowania podczas wykonywania badań odbiorczych urządzeń technicznych;
 1. ujednolicono także postępowanie w przypadku badań okresowych. Dodatkowo poszerzono katalog urządzeń, w stosunku do których nie przeprowadza się prób z obciążeniem o schody i chodniki ruchome oraz przenośniki okrężne kabinowe oraz platformowe;
 2. doprecyzowano cel badania doraźnego eksploatacyjnego, określono czynności odnoszące się do konieczności wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego po naprawach i modernizacji UTB;
 3. w nowym rozporządzeniu zrezygnowano ze wskazania wymagania dla eksploatującego dotyczącego obowiązku odpowiedniego dobrania zawiesi, ponieważ wynika to z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji eksploatacji urządzeń technicznych.

Nowe przepisy wprowadzają wiele ułatwień oraz znoszą pewne bariery administracyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, na prowadzenie której wpływ mają przepisy o dozorze technicznym, dotyczące UTB.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 6 grudnia br.

Z całością projektu mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176).

Skomentuj