Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

W Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. pozycja 890 ukazało się rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Rozporządzenie weszło bez vacatio legis z dniem ogłoszenia bo dotychczasowe rozporządzenie na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach utraciło moc z dniem 9 kwietnia 2012 r. Przez kilka miesięcy pomimo że ministerstwo miało rok czasu na wydanie nowego rozporządzenia, nie było przepisów!

W uzasadnieniu do rozporządzenia znajdziemy dokładny opis zmian.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. .) w brzmieniu nadanym z dniem 8 kwietnia 2011 r. na mocy ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), zwanej "ustawą".

Dokonana ustawą zmiana treści przepisu upoważniającego dotyczyła wprowadzenia nowego nazewnictwa wynikającego z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego "rozporządzeniem nr 1272/2008", a tym samym nałożyła obowiązek wydania nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 158 z 30.042004, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35), zwanej „dyrektywą 2004/37/WE".
Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1356), zwane "dotychczasowym rozporządzeniem".

Skomentuj