Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

9 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 10 sierpnia 2018 r. Zastąpi ono obowiązujące rozporządzenia z dnia 1 maja 2002 r.

Nowe rozporządzenie ma na celu ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Do dnia 9 sierpnia 2018 r. uprawnienia będą wydawane na podstawie takich aktów prawnych jak:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849, z późn. zm.).

Ten akt prawny został wydany na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn zm.). Przepisy tego rozporządzenia obejmują oprócz innych urządzeń technicznych, także wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, które charakteryzują się znacznie większym poziomem zagrożeń związanych z eksploatacją, niż pozostałe rodzaje wózków jezdniowych z napędem silnikowym;

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650, z późn. zm.). Jest to obecnie obowiązujące rozporządzenie, które ma zostać zastąpione. Dopuszcza ono wydawanie przez pracodawcę zatrudniającego operatora imiennych zezwoleń na nieokreślone bliżej typy wózków.

W obowiązującym stanie prawnym istnieje pewna nieścisłość prawna. Na wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wymagane są uprawnienia wynikające z rozporządzenia w poz. 1, a więc rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. W obowiązującym rozporządzeniu z dnia 10 maja 2002 r. mylnie włączano wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia do których eksploatacji może być dopuszczony pracownik, który uzyskał imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków, zorganizowanego przez tego pracodawcę według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Sytuacja ta sprzyja nieprawidłowościom w przygotowaniu zawodowym do wykonywania pracy operatora/ kierowcy wózka jezdniowego, a w szczególności pojawiającym się wątpliwościom, czy uzyskane z środków szkoleniowych zaświadczenia o ukończeniu szkolenia są wystarczające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym.

W związku z tym zasadne jest wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które unormuje dotychczasową niejasną sytuacje w zdobywaniu uprawnień do obsługi tego urządzenia. 

Skomentuj