Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych

Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych

Zbliża się 1 maja, który jest dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796) przygotowaliśmy tabelaryczne zestawienie różnic pomiędzy powyższym rozporządzeniem, a starym z 1996 r., które utraci moc 30 kwietnia. Stanowi to nawiązanie do wcześniejszego artykuły pt. Metamorfozy w wykazie prac uciążliwych dla kobiet.

Podstawową i najważniejszą różnicą jest wprowadzenie zupełnie nowego rozporządzenia, które swoim zakresem podmiotowym obejmuje tylko i wyłącznie kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią. W związku z tym zakres ochrony, który dotychczas dotyczył wszystkich kobiet z wyróżnieniem kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, 1 maja obejmie tylko kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią.

Poniższe zestawienie obejmuje porównanie zakresu dotyczącego kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią w starym rozporządzeniu z treścią nowego rozporządzenia.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016 r. poz. 2057)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796)

Grupa I

Prace związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

wyróżnione niektóre prace związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem, bez podziału na kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią

liczne zmiany w zakresie dopuszczalnych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią normatywów związanych z wysiłkiem fizycznym, wyraźne rozróżnienie zakresu obciążeń niedopuszczalnych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, dodanie normatywów związanych z:

– oburęcznym pchaniem lub ciągnięciem przedmiotów,

– ręcznym przetaczaniem i wtaczaniem przedmiotów okrągłych,

udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów

ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących, o właściwościach szkodliwych

prace w pozycji wymuszonej

prace w pozycji wymuszonej (kobiety w ciąży)

prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej

prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa (kobiety w ciąży)

prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę (kobiety w ciąży) (zawarte w grupie 4)

prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy (kobiety w ciąży)

Skomentuj