Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych

Zbliża się 1 maja, który jest dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796) przygotowaliśmy tabelaryczne zestawienie różnic pomiędzy powyższym rozporządzeniem, a starym z 1996 r., które utraci moc 30 kwietnia. Stanowi to nawiązanie do wcześniejszego artykuły pt. Metamorfozy w wykazie prac uciążliwych dla kobiet.

Podstawową i najważniejszą różnicą jest wprowadzenie zupełnie nowego rozporządzenia, które swoim zakresem podmiotowym obejmuje tylko i wyłącznie kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią. W związku z tym zakres ochrony, który dotychczas dotyczył wszystkich kobiet z wyróżnieniem kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, 1 maja obejmie tylko kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią.

Poniższe zestawienie obejmuje porównanie zakresu dotyczącego kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią w starym rozporządzeniu z treścią nowego rozporządzenia.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016 r. poz. 2057)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796)

Grupa I

Prace związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

wyróżnione niektóre prace związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem, bez podziału na kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią

liczne zmiany w zakresie dopuszczalnych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią normatywów związanych z wysiłkiem fizycznym, wyraźne rozróżnienie zakresu obciążeń niedopuszczalnych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, dodanie normatywów związanych z:

– oburęcznym pchaniem lub ciągnięciem przedmiotów,

– ręcznym przetaczaniem i wtaczaniem przedmiotów okrągłych,

udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów

ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących, o właściwościach szkodliwych

prace w pozycji wymuszonej

prace w pozycji wymuszonej (kobiety w ciąży)

prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej

prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa (kobiety w ciąży)

prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę (kobiety w ciąży) (zawarte w grupie 4)

prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy (kobiety w ciąży)

Bardzo ważną zmianą jest również zmiana definicji pracy dorywczej używanej w obu rozporządzeniach:

– do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej (rozporządzenie z 10.09.1996 r.),

– do 4 na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę (rozporządzenie z 03.04.2017 r.).

Grupa II

Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

mikroklimat gorący – wskaźnik PMV > 1,5

mikroklimat gorący – wskaźnik PMV > 1,0

mikroklimat zimny – wskaźnik PMV < -1,5

mikroklimat zimny – wskaźnik PMV < -1,0

nagłe zmiany temperatury powietrza – zakres > 15°C

nagłe zmiany temperatury powietrza – zakres > 15°C (brak możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej)

Grupa III

Prace w hałasie i drganiach

Prace w narażeniu na hałas lub drgania

hałas infradźwiękowy – szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego > 135 dB (kobiety w ciąży)

brak takiego normatywu

hałas ultradźwiękowy:

obniżenie o 2 dB wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego,

obniżenie o 5 dB wartości dopuszczalnych maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego

Grupa IV

Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych

Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego

prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego (kobiety w ciąży)

nie ma takiego normatywu

prace przy obsłudze monitorów ekranowych (kobiety w ciąży) – omówione w Grupie I

zawarte w Grupie I

Grupa VI

Grupa V

Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu

w nowym rozporządzeniu dodano prace w zbiornikach ciśnieniowych

Grupa VII

Grupa VI

Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

w obydwu rozporządzeniach wymienione są takie same prace

Grupa VIII

Grupa VII

Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

w wykazie substancji chemicznych w narażeniu na które, kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie mogą wykonywać pracy, w nowym rozporządzeniu wykreślono styren

Grupa IX i V

Grupa VIII

Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi

Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości

Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi

prace wewnątrz zbiorników i kanałów,

prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych (kobiety w ciąży)

prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach

prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach

Skomentuj