Nowe zasady prowadzenia ruchu w tzw. odkrywkach

Od 17 września 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. poz. 1008).

Nowe przepisy wdrożyły do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Rady 92/104/EWG z 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (Dz.Urz. WE z 31 grudnia 1992 r. nr L 404, str. 10 z późn. zm.)

W zakres podmiotowy nowego rozporządzenia wchodzą w szczególności:

–   osoby pełniące rolę pracodawcy,

–   kierownicy ruchu,

–   służba dyspozytorska,

–   służba geologiczna i miernicza,

–   służba ochrony przeciwpożarowej (jednostki ochrony przeciwpożarowej),

–   osoby kierujące pracownikami,

–   służba bhp

w odkrywkowych zakładach górniczych.

Natomiast w zakres przedmiotowy nowych przepisów wchodzą przede wszystkim poniższe zagadnienia:

1)      bezpieczeństwo i higiena pracy:

a)      dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (dokument bezpieczeństwa),

b)      obowiązki kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego,

c)   instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowiska lub miejsca pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego,

d)     prace szczególnie niebezpieczne,

e)     pierwsza pomoc,

f)   wypadek, wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, zgon naturalny i niebezpieczne zdarzenia związane z ruchem odkrywkowego zakładu górniczego – procedury postępowania,

g)      bezpieczna organizacja robót,

h)      zagrożenia – ocena i zapobieganie,

i)        ocena, dokumentowanie i zmniejszanie ryzyka zawodowego;

 

2)      ochrona przeciwpożarowa;

3)      ochrona środowiska;

4)      obiekty budowlane odkrywkowego zakładu górniczego;

5)      zwałowiska i składowiska;

6)      maszyny, urządzenia i instalacje techniczne;

7)      maszyny, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne;

8)      transport wewnętrzny – rodzaje, zagrożenia;

9)      urządzenia telekomunikacyjne i układy automatyzacji;

10)  odwadnianie wyrobisk odkrywkowych;

11)  gospodarowanie złożami kopalin w procesie wydobywania i geologia oraz miernictwo górnicze.

Osoby zainteresowane szkoleniem w powyższym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny (22 618 33 00) lub e-mailowy (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj