Nowela ustawy Prawo atomowe oraz o ochronie ppoż.

Nowela ustawy Prawo atomowe oraz o ochronie ppoż.

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

„Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, pracownikom, pacjentom i ogółowi społeczeństwa zapewniony zostanie najwyższy poziom ochrony radiologicznej” - podał CIR w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Według CIR, rozwiązania zawarte w projekcie, przedłożonym przez ministra środowiska, mają m.in. zapewnić skuteczniejszą kontrolę regulacyjną działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące; wprowadzić ograniczniki dawek promieniowania jonizującego; zmienić wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka.

W projekcie przewidziano zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych; doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące; zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych.

Projekt przewiduje też: zwiększenie informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacji zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenie funkcjonariuszy odpowiednich służb, którzy mogą zetknąć się z takimi źródłami; ochronę przed narażeniem na promieniowanie jonizujące, spowodowanym przez radon w miejscach pracy, budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi; zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu promieniowania jonizującego do celów medycznych; zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą; objęcie obowiązkiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych.

Skomentuj