Nowelizacja prawa energetycznego opublikowana w Dzienniku Ustaw

18 czerwca 2021 w Dzienniku Ustaw ukazała się Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Celem zmiany ustawy jest wdrożenie do obowiązujących przepisów sposobów mogących poprawić funkcjonowanie i rozwój rynku energii na płaszczyźnie aktywności dotyczącej obrotu, dystrybucji, magazynowania, przesyłania i wytwarzania energii, głównie poprzez:

  • uznanie Prezesa URE organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA;
  • przyznanie Prezesowi URE uprawnienia do cofnięcia koncesji w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • przyznanie Prezesowi URE kompetencji do zatwierdzania instrukcji tylko wtedy, jeżeli spełnia ona wymagania określone w ustawie;
  • stworzenie podstawy prawnej dla rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;
  • wdrożenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;
  • umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., które ustanawia wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (w tym generalne reguły głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej);
  • wprowadzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
  • wdrożenie rozwiązań dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej;
  • wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, mającego na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców;
  • zobowiązanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej do zapewnienia publicznego dostępu do aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii;
  • wprowadzenie obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie;
  • powołanie operatora informacji rynku energii, którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii.

Celem nowelizacji ustawy jest również stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej (m.in. usunięcie barier uniemożliwiającym inwestorom uzyskania korzyści ekonomicznych płynących ze stosowania magazynowania energii elektrycznej). 

Zasadnicza część przepisów ustawy ma wejść w życie 3 lipca 2021 r.

Część przepisów wejdzie w życie w terminie późniejszym, określonym w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093)

Źródło:

 1. www.prezydent.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093)

Skomentuj