Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r.

  1. Dokonano zmiany w art. 38 ustawy. Na podstawie ust. 3 tego przepisu, Prezes UDT sporządzać ma roczne sprawozdanie z działalności UDT i przedstawiać je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie do dnia 31 maja każdego roku, w celu jego zatwierdzenia. Na podstawie ust. 4 minister właściwy do spraw gospodarki uzyska prawo do powoływania w UDT do dwóch wiceprezesów (a nie jak dotychczas jednego).
  2. Zmodyfikowano art. 40 ustawy wskazując, że w skład Urzędu Dozoru Technicznego wchodzą Centrala UDT oraz oddziały terenowe UDT. Analogiczne struktury przewidziano dla Transportowego Dozoru Technicznego (art. 46 ustawy - Biuro i oddziały terenowe TDT) oraz dla Wojskowego Dozoru Technicznego (art. 52 ustawy–Biuro WDT i delegatury WDT).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem zmian z:

  • art. 22 ust. 3a mówiącego o terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydawanych na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować;
  • art. 22 ust. 4 mówiącego o możliwości cofnięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego, w przypadku nieprzestrzegania warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie;
  • art. 23 ust. 1a-1c mówiącego co powinien zawierać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji;
  • art. 23 ust. 2a-2e, ust. 3 zdanie drugie oraz ust. 5 mówiącego o przedłużeniu okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz o warunkach tego przedłużenia.

Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Źródła pomocnicze:

  1. www.prezydent.pl

Komentarze (2)

UPRAWNIENIA Z.D.Z

WÓZKOWY - 17 lutego 2019 20:41

Witam serdecznie posiadam uprawnienia od 1990 roku wydane przez Z.D.Z na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia po otrzymaniu uprawnień zatrudniłem się w firmie jako operator wózka i jeżdżę do chili obecnej to już 29 lat i mam pytanie do kiedy moje uprawnienia są ważne na dokumencie pisze BEZTERMINOWO

UPRAWNIENIA Z.D.Z

udt@udt.gov.pl - 17 lutego 2019 20:37

Witam serdecznie posiadam uprawnienia od 1990 roku wydane przez Z.D.Z na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia po otrzymaniu uprawnień zatrudniłem się w firmie jako operator wózka i jeżdżę do chili obecnej to już 29 lat i mam pytanie do kiedy moje uprawnienia są ważne na dokumencie pisze BEZTERMINOWO

Skomentuj