Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców skierowano do konsultacji społecznych - poinformowało MIB w czwartkowym komunikacie.

MIB informuje:

Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami a kierowcami. Ta działalność nie jest obecnie uregulowana przepisami.

Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło prace mające na celu zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. 18 września 2017 r. projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, aby wszystkie zainteresowane podmioty mogły wyrazić swoją opinię.

W proponowanych zmianach przewiduje się m.in.:

- wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób,

- ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób,

- wprowadzenie ułatwień przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, polegających m.in. na zniesieniu wymogów finansowych stanowiących zabezpieczenie finansowe dla prowadzenia takiej działalności,

- zniesienie obowiązkowych szkoleń z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla osób ubiegających się o licencje na przewóz taksówką.

Uporządkowanie rynku przewozu osób

Zaproponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę rynku drogowego przewozu osób samochodami osobowymi, w tym działalność podmiotów, których funkcjonowanie dotychczas nie było uregulowane przepisami prawa. Propozycje te mają na celu uporządkowanie rynku przewozu osób, na którym działają obecnie podmioty wykonujące przewozy bez licencji i stworzyć równe zasady dla funkcjonowania tego rynku.

Licencja na pośrednictwo przy przewozie osób – kto będzie mógł uzyskać

W projekcie ustawy, jako nowe rozwiązanie, została wprowadzona licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Będzie ona upoważniała do wykonywania działalności mającej na celu pośredniczenie przy przewozie osób.

Licencję będzie mógł uzyskać przedsiębiorca, który m.in.:

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy,

- nie ma prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

- posiada odpowiednią sytuację finansową dla podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

- przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Skomentuj