Nowy wzór karty wypadku!

Weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia i wzoru karty wypadku.

Zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Przypomnijmy: „rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami.

Jakich dokonano zmian?

Nowelizacja § 2 polega na uzupełnieniu rozporządzenia o osoby wykonujące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), w stosunku do których postępowanie powypadkowe będzie również przeprowadzał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotychczasowa treść § 3 stanowiła, że zdarzenie uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn  na podstawie przesłuchania poszkodowanego oraz świadków tego zdarzenia. Z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2004 r. (sygn. akt V KK 168/03) wynika, że zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy może być pociągnięta wyłącznie osoba, składająca zeznania w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Sąd Najwyższy uznał również że uprawnienie osoby uprzedzającej o odpowiedzialności karnej winno
być zawarte w ustawie a nie w rozporządzeniu.

Obecnie zdarzenie będzie uznawane za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn między innymi poprzez wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego oraz zebranie informacji od świadków.

W nowym wzorze karty wypadku dodano odnośnik z opisem „Numer NIP podaje się, jeżeli płatnik składek obowiązany jest posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W części II „Dane identyfikacyjne poszkodowanego” usunięto miejsce przeznaczone dotychczas na wpisanie numeru NIP.

Dodatkowo w części III – „Informacje o wypadku” pkt 2 poszerzono o informacje o skutkach wypadku, tj. o rodzaju i umiejscowieniu urazu. Dla prawidłowej kwalifikacji zdarzenia jest to niezbędne. Wprowadza to jednolitość rozwiązań dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, które dotyczą zarówno pracowników, jak i osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu z innego tytułu.

Skomentuj