Nowy wzór protokołu powypadkowego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza nowy wzór protokołu powypadkowego. Nowy wzór jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO.

O tym, że będzie nowy wzór protokołu powypadkowego wiadomo było od lutego bieżącego roku. To właśnie wtedy ministerstwo pracy przedstawiło projekt nowego rozporządzenia i nowego wzoru protokołu powypadkowego. Wydanie nowego rozporządzenia (wraz załącznikiem stanowiącym wzór protokołu powypadkowego) w miejsce rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, podyktowane jest deregulacją obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Ważnym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest także minimalizacja liczby przetwarzanych danych osobowych, które muszą być adekwatne, stosowane oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Omówienie zmian

Zatem w nowym wzorze protokołu powypadkowego rezygnuje się z obowiązku stosowania pieczątki pracodawcy, która dotychczas była wymagana we wzorze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W zmodyfikowanym wzorze usunięty został też numer identyfikacyjny REGON pracodawcy. Ponadto, ze wzoru protokołu został usunięty numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten z dniem 1 stycznia 2012 r. zniósł NIP nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Usunięto również miejsce urodzenia poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy w celu ograniczenia liczby przetwarzanych danych osobowych oraz zachowania zgodności z art. 221 Kodeksu pracy, a także imię ojca.  Pozostawiono jednak dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, co umożliwi identyfikacje także obcokrajowców będących zarówno pracownikami jak i pracodawcami.

Okres przejściowy

Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Nowe przepisy weszły w życie 25 czerwca br. 

Wzór nowego protokołu powypadkowego.

Źródło pomocnicze:

  1. www.rcl.gov.pl

Skomentuj