Nowy wzór protokołu powypadkowego

Nowy wzór protokołu powypadkowego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza nowy wzór protokołu powypadkowego. Nowy wzór jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO.

O tym, że będzie nowy wzór protokołu powypadkowego wiadomo było od lutego bieżącego roku. To właśnie wtedy ministerstwo pracy przedstawiło projekt nowego rozporządzenia i nowego wzoru protokołu powypadkowego. Wydanie nowego rozporządzenia (wraz załącznikiem stanowiącym wzór protokołu powypadkowego) w miejsce rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, podyktowane jest deregulacją obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Ważnym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest także minimalizacja liczby przetwarzanych danych osobowych, które muszą być adekwatne, stosowane oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Omówienie zmian

Zatem w nowym wzorze protokołu powypadkowego rezygnuje się z obowiązku stosowania pieczątki pracodawcy, która dotychczas była wymagana we wzorze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W zmodyfikowanym wzorze usunięty został też numer identyfikacyjny REGON pracodawcy. Ponadto, ze wzoru protokołu został usunięty numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten z dniem 1 stycznia 2012 r. zniósł NIP nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Usunięto również miejsce urodzenia poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy w celu ograniczenia liczby przetwarzanych danych osobowych oraz zachowania zgodności z art. 221 Kodeksu pracy, a także imię ojca.  Pozostawiono jednak dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, co umożliwi identyfikacje także obcokrajowców będących zarówno pracownikami jak i pracodawcami.

Okres przejściowy

Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Nowe przepisy weszły w życie 25 czerwca br. 

Wzór nowego protokołu powypadkowego.

Źródło pomocnicze:

  1. www.rcl.gov.pl

Komentarze (1)

Jeszcze jedna ważna zmiana

HLS - 2 lipca 2019 09:42

Witam, myślę, że kluczową jest też zmiana w punkcie 13 protokołu, o zaznaczeniu "Tak" lub "Nie" na temat wnoszenia uwag do protokołu. Ukróci to trochę nieuczciwe zachowanie osób sporządzających protokoły, które wykorzystywały niewiedzę pracowników na temat wnoszenia uwag. Nb. we wzorze, do którego link Państwo posiadają, nie uwzględniono wszystkich zmian z rozporządzenia.

Skomentuj