O co może zapytać pracodawca podczas rekrutacji?

O co może zapytać pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czy o wszystko może zapytać przyszły pracodawca? O co nie powinien pytać?

Stan zdrowia, ewentualne zmiana stanu cywilnego czy też plany macierzyńskie, sympatie polityczne, wykształcenie czy wyznanie rodziców na takie pytania kandydat do pracy, zgodnie z przepisami może odmówić odpowiedzi. Kandydat do pracy powinien dostać pracę ze względu na swoje kwalifikacje, umiejętności i wiedzę, a nie ze względu na osobiste plany, wyznawaną religię czy głoszone poglądy polityczne.

Kodeks pracy enumeratywnie wymienia dane osobowe, jakie mogą być żądane od kandydata do pracy. Są to: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zasadniczo udostępnianie danych osobowych następuje poprzez stosowne oświadczenie pracownika — ustne albo pisemne. Pracodawca ma jednak prawo żądać udokumentowania danych osobowych, to znaczy potwierdzenia określonych faktów urzędowym dokumentem. Prawo to należy rozumieć w ten sposób, że podstawowe dane personalne mogą być potwierdzone przy pomocy dowodu osobistego.

 Niezależnie od danych osobowych wymienionych powyżej, pracodawca ma prawo żądać od pracownika innych danych osobowych, a także danych osobowych jego dzieci, jeżeli konieczność posiadania takich danych łączy się ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów prawa pracy. Przykładowo, wiek dzieci może mieć znaczenie dla celów określania zasad podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownik może bowiem np. nie przekazać swoich danych na temat dzieci i w związku z tym nie korzystać z określonych świadczeń socjalnych.

W zakresie wykraczającym poza przypadki wymienione powyżej, związane zasadniczo bezpośrednio z powstaniem statusu pracowniczego albo uprawnieniami wynikającymi ze stosunku pracy, żądanie przez pracodawcę innych danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy pracodawca wskaże wyraźny przepis ustawy, upoważniający go do tego. Ustawodawca posługuje się pojęciem upoważniającego przepisu odrębnego, nie precyzując jego ustawowej rangi, niemniej jednak z uwagi na wymagania konstytucyjne musi to być przepis rangi ustawy. Niektóre przepisy szczególne umożliwiają pytanie o karalność lub stan zdrowia, bo jest to uzasadnione stanowiskiem, jakie zajmuje pracownik. Pracodawcy nie wolno wobec tego pytać kandydata do pracy przykładowo czy jest palaczem tytoniu, ponieważ jest to kwestia niewymieniona w omawianym przepisie.

Pracodawca, który pyta o więcej niż zezwalają na to przepisy (żąda danych nieadekwatnych do celu, jaki chce osiągnąć) lub przetwarza dane osobowe, do których przetwarzania nie jest uprawniony, może narazić się na odpowiedzialność karną. W takim przypadku niedoszły pracownik może zażądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny – mówi o tym art. 23 i 24 kodeksu cywilnego.

Skomentuj