Obliczanie charakterystyki energetycznej budynku

Nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888).

Projekt rozporządzenia wraz z projektami innych aktów  wykonawczych do ustawy Prawo budowlane oraz projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków tworzy pakiet projektowanych aktów transponujących postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego  Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L153 z 18.06.2010,str.13), zwanej dalej „dyrektywą 010/31/UE”.

Większość postanowień zawartych w art. 3 oraz 11 dyrektywy 2010/31/UE funkcjonuje w istniejącym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240, z późn. zm.). Jednakże, konieczność wprowadzenia metody ustalania charakterystyki energetycznej na podstawie faktycznej ilości energii (tzw. metody zużyciowej), ujednolicenia wzorów świadectw oraz unormowania metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o zebrane dotychczas uwagi do obowiązującego rozporządzenia oraz w oparciu o obowiązujący stan normalizacji, skutkuje opracowaniem nowego aktu prawnego, który zastąpi istniejące rozporządzenie.

Cele projektowanej regulacji:

– ustalenie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z art. 3 dyrektywy 2010/31/UE oraz ramami określonymi w załączniku I do dyrektywy 2010/31/UE, – dla przypadków zdefiniowanych w projekcie rozporządzenia – możliwość ustalenia charakterystyki energetycznej na podstawie faktycznej ilości energii, którą zużywa się rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb związanych z jego typowym użytkowaniem, zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2010/31/UE,

– wprowadzenie klasy energetycznej zapewniającej czytelniejszą ocenę charakterystyk i energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,

– ujednolicenie wzoru kart świadectwa, co ułatwi sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz spowoduje, że będą one bardziej czytelne,

– uporządkowanie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o ponad czteroletnie doświadczenie w funkcjonowaniu przepisów oraz zebrane dotychczas uwagi i aktualny stan normalizacji.

Sposób realizacji celów projektowanej regulacji, czyli wprowadzone w projekcie  zmiany w stosunku do uchylanego rozporządzenia:

– dodano definicję klasy energetycznej oraz wielkości emisji CO2,

– ujednolicono wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków oraz lokali mieszkalnych i części budynków stanowiących całość techniczno-użytkową, wzór ten umieszczono w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

– we wzorze świadectwa charakterystyki energetycznej dodano pozycje dotyczące wielkości emisji CO2 oraz klasy energetycznej budynku,

– usunięto metodologię obliczania charakterystyki energetycznej dla budynku niewyposażonego w instalację chłodzenia oraz metodę uproszczoną dla budynków mieszkalnych, gdyż była nieprecyzyjna,

– dodano punkty dotyczące wyznaczania klasy energetycznej budynku oraz wielkości emisji CO2,

– w niektórych przypadkach zastąpiono wzory oraz tabele z wartościami odesłaniem do konkretnych Polskich Norm,

– dla konkretnych przypadków dodano możliwość obliczania rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na podstawie faktycznie zużytej energii.

Projektowana regulacja nie ma wpływu na ograniczenie uznaniowości i uproszczenie stosowanych procedur.

Projekt rozporządzenia podlega wyłączeniu z procedury notyfikacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.2039, z późn. zm.).

Projektowana regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. U. UE L 189 z 3.07.1998 r., s. 42; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 446).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z obowiązującymi regulacjami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Rozporządzenie obowiązuje od 03.10.2014 r.

pobrano ze strony Rządowego Centrum Legislacji

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE

z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Artykuł 3

Przyjęcie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków

Państwa członkowskie stosują metodologię obliczania charakterystyki energetycznej  budynków zgodnie ze wspólnymi ramami ogólnymi podanymi w załączniku I.
Metodologia ta jest przyjmowana na poziomie krajowym lub regionalnym

ZAŁĄCZNIK I

Wspólne ramy ogólne do obliczania charakterystyki energetycznej budynków

(o których mowa w art. 3)

1. Charakterystykę energetyczną budynku określa się na podstawie obliczonej lub faktycznej ilości energii, którą zużywa się rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb związanych z jego typowym użytkowaniem, i odzwierciedla ona zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia (energię potrzebną, aby uniknąć przegrzania) w celu utrzymania przewidzianych warunków  termicznych budynku oraz zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w ciepłą wodę.

2. Charakterystykę energetyczną budynku wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera ona wskaźnik charakterystyki energetycznej oraz wskaźnik liczbowy zużycia energii pierwotnej na podstawie wskaźników energii pierwotnej na każdy nośnik energii, które mogą opierać się na krajowych lub regionalnych średnich ważonych lub konkretnej wartości dla produkcji na miejscu.

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków powinna uwzględniać normy europejskie oraz jest zgodna z odpowiednim prawodawstwem Unii, w tym z dyrektywą 2009/28/WE.

3. Metodologia jest ustalana przy uwzględnieniu co najmniej następujących aspektów:

a) następującej faktycznej charakterystyki cieplnej budynku, w tym jego ścian wewnętrznych:

(I) pojemności cieplnej;

(II) izolacji;

(III) ogrzewania pasywnego;

(IV) elementów chłodzących; oraz

(V) mostków cieplnych;

b) instalacji grzewczej i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, włącznie z charakterystyką ich izolacji;

c) instalacji klimatyzacyjnej;

d) naturalnej i mechanicznej wentylacji, która może obejmować szczelność powietrzną;

e) wbudowanej instalacji oświetleniowej (głównie w sektorze niemieszkalnym);

f) projektu, położenia i zorientowania budynku, włącznie z klimatem zewnętrznym;

g) pasywnych systemów słonecznych i ochrony przed słońcem;

h) warunków klimatu wnętrza, włącznie z projektowanym klimatem wnętrza;

i) obciążeń wewnętrznych.

4. W stosownych przypadkach w tych obliczeniach brany jest pod uwagę pozytywny wpływ poniższych aspektów:

a) lokalnych warunków nasłonecznienia, aktywnych systemów słonecznych i innych systemów grzewczych i elektrycznych opartych na energii ze źródeł odnawialnych;

b) elektryczności wytwarzanej w drodze kogeneracji;

c) lokalnych lub blokowych systemów grzewczych i systemów chłodzenia;

d) naturalnego oświetlenia.PL 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/29

5. Na potrzeby tego obliczania budynki powinny być odpowiednio sklasyfikowane w następujących kategoriach:

a) domy jednorodzinne różnych rodzajów;

b) bloki mieszkalne;

c) biura;

d) budynki oświatowe;

e) szpitale;

f) hotele i restauracje;

g) obiekty sportowe;

h) budynki usług handlu hurtowego i detalicznego;

i) inne rodzaje budynków zużywających energię.

Skomentuj