Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika

Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika

Kluczowy obowiązek pracownika stanowi zachowanie przez niego tajemnicy, która mogłaby narazić pracodawcę na szkodę.

szkolenie

Pracownik jest zobowiązany zachować lojalność względem swojego pracodawcy, mówią nam o tym przepisy Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (J.t.: Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).

Zgodnie z tymi przepisami pracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy:

  1. informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (w literaturze fachowej przyjęto określenie tajemnicy pracodawcy lub tajemnicy zakładowej),
  2. informację, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy,
  3. tajemnice określone w odrębnych przepisach.

Ad. 1. Tajemnica pracodawcy

Art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy stanowi, że obowiązkiem pracownika jest zachować w tajemnicy informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Problematyczne w tej kwestii staje się ustalenie zakresu tak pojętej tajemnicy. Kodeks pracy nie precyzuje, jakiego rodzaju informacje, które zostaną ujawnione, mogą skutkować narażeniem pracodawcy na szkodę. Zakres tajemnicy może być więc bardzo szeroki. Niemniej jednak to od pracodawcy oraz od specyfiki działalności danego zakładu pracy, w dużej mierze będzie zależał katalog takich informacji. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 23 października 2003 r., sygn. akt. I PK 425/02, przyjąć można, że dana wiadomość stanowi tajemnicę pracodawcy, jeżeli jest ona uważana za poufną w świetle zwyczajów i praktyki danej branży lub zawodu.

Odwołując się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2000 r., sygn. akt I PKN 697/99 naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może podlegać nie tylko na ujawnieniu tychże wiadomości, ale również na uzyskaniu wiedzy o nich, na wejściu w ich posiadanie przez nieuprawnionego pracownika, nawet jeśli nie przekazał ich dalej.

Dodatkowo opierając się na powyższym orzecznictwie, obowiązek przestrzegania tajemnicy ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że nie zależy od podejmowania jakichkolwiek kroków przez pracodawcę. Pracodawca nie ma obowiązku podejmowania czynności w celu zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na straty.

Pracownik jednak powinien zdawać sobie sprawę, która informacja stanowi tajemnice pracodawcy. Aby uniknąć problemów w sytuacjach kiedy należy udowodnić winę pracownika i pociągnąć go do odpowiedzialności, pracodawca może wskazać pracownikom w regulaminie pracy rodzaj wiadomości, których ujawnienie jest zabronione.

Oceniając każdy przypadek naruszenia przepisów dotyczących ochrony tajemnicy, należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności tego faktu, jak i przede wszystkim stan świadomości i wiedzy pracownika, jego doświadczenie, wolę popełnienia czynu itd. (Wyrok SN z 1 października 1997 r. sygn. akt. I PKN 300/97).

Skomentuj